Instytut Filozofii

Roz. Textu

Profile Promotorskie pracowników
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
     

(Kliknij na nazwisko by przejść do profilu)

dr hab. Piotr Bylica, prof. UZdr Barbara Czardybondr hab. Joanna Dudek, prof. UZprof. dr hab. Lilianna Kiejzikdr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZdr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZdr Justyna Kroczakdr hab. Tomasz Mróz, prof. UZdr Dariusz Sagandr hab. Roman Sapeńko, prof. UZprof. dr hab. Tomasz Skuradr Agnieszka Szczapdr Adam Trybusdr Tomasz Turowskidr hab. Jacek Uglik, prof. UZdr Paweł Walczakdr Joanna Zegzuła-Nowak

Dane osobowee-mail, wwwZainteresowania badawczeNajważniejsze publikacjeProponowane tematyUwagi
dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ  Zdjęcie e-mail www
 • nauka a religia
 • filozofia nauki
 • filozofia przyrody
 • filozofia religii
 • spór ateizmu z teizmem
 • C. S. Lewis.
 1. Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy : Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.
 2. Teizm naturalistyczny i jego krytycy, W: Filozofia Boga: Część I. Poszukiwanie Boga, 2017 / pod red. ks. Stanisława Janeczka i Anny Starościc. t. VII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 587-621.
 3. Clive'a S. Lewisa argument z pragnień przeciwko naturalizmowi, „Studia Philosophiae Christianae” 2020, T. 56, nr 4, s. 179-202.
 4. Rozum wobec żałoby: argumenty apologetyczne C.S. Lewisa w obliczu dotkliwej straty. Część I: Rozum, „Przegląd Religioznawczy” 2019, nr 1, s. 129-143.
 5. Levels of Analysis in Philosophy, Religion, and Science, „Zygon: Journal of Religion and Science” 2015, 50, 2, s. 304-328
Zagadnienia związane z filozofią nauki i przyrody, szeroko rozumianą relacją nauki i religii oraz sporem ateizmu (szczególnie tzw. „nowego ateizmu”) z teizmem, filozoficznymi aspektami twórczości C. S. Lewisa. Wskazana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na wykorzystanie w pracy tekstów anglojęzycznych.
dr Barbara Czardybon B.Czardybon e-mail www Moje zainteresowania badawcze obejmują historię filozofii rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii religijnej oraz neokantowskiej. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą coachingu jako jednej z form psychologicznego wsparcia rozwoju potencjału ludzkiego. Prowadzę również badania w obszarze wpływu idei i koncepcji filozoficznych na kształt praktyki psychoterapeutycznej.
 1. Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017.
 2. Философия Василия Сеземана и Марбургское неокантианство, „Кантовский сборник” 2015, nr 3.
 3. Postneokantyzm – ontologizm, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 4, [razem z: L. Augustyn, M. Bohun].
 4. Transformacja potraumatyczna chorego onkologicznie – możliwości cancer coachingu, [w:] Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych, (red.) C. Marcisz, K. Popiołek, Katowice 2017.
 5. Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji, „Psychologiczne Zeszyty Naukowe” 2017, nr 1.
Jestem w stanie podjąć się merytorycznej opieki nad pracami podejmującymi zagadnienia z pogranicza filozofii i psychoterapii, a także coachingu i przywództwa, przykładowo:
 • Pojęcie odpowiedzialności w psychologii humanistycznej.
 • Wpływ filozofii stoickiej na terapię racjonalno-emotywną.
 • Główne problemy filozofii TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach).
 • Konflikt ról i dylematy etyczne w pracy coacha.
 • Obecność idei filozofii dialogu w psychoterapii i coachingu.
 • Zagadnienie przywództwa na gruncie filozofii/etyki stosowanej.
Za pożądany uznaję kontakt w semestrze zimowym w celu ustalenia tematyki pracy dyplomowej.
dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ e-mail1 e-mail2 www
 • historia doktryn etycznych
 • metaetyka
 • psychologia moralności
 • socjologia moralności
 • etyki zawodowe
 • etyka uprawiania nauki
 • ethos i jego odmiany (rycerski, mieszczański, zawodowe, nauki, życia publicznego)
 1. Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997
 2. Problem unaukowienia etyki. Teoretyczne i normatywne aspekty twórczości Marii Ossowskiej, Zielona Góra 2012
 3. Wybór tekstów źródłowych z dziejów etyki, (współredakcja), Zielona Góra 1992
 4. Obecność perswazji w języku etyki, „Tekstualia. Palimpsesty literackie, naukowe, artystyczne”, 4, 2007, s. 3-13
 5. Proces humanizacji pracy czy nowe ideologie? „Studies in Global Ethics and Global Education”, 9, 2018, s. 21-49
 • historia etyki
 • etyki zawodowe
 • psychologia moralności (np. problem sumienia, krzywdy, motywy ludzkiego działania, koncepcje natury ludzkiej)
 • socjologia moralności (np. czynniki ujawniane i nieujawniane determinujące moralność, relatywizm kulturowy)
 • problematyka moralności publicznej: zagadnienia tolerancji i wykluczenia, zagadnienia przymusu i przemocy, zagadnienia sprawiedliwości i równości
 • zagadnienie odpowiedzialności
 
prof. dr hab. Lilianna KiejzikL.Kiejzik e-mail www Szeroko rozumiana historia filozofii i filozofia kultury ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które są poparte publikacjami: filozofia francuskiego egzystencjalizmu i strukturalizmu, europejska filozofia XIX wieku, filozofia rosyjska, zagadnienia feminizmu filozoficznego, problematyka tzw. kwestii kobiecej.
 1. „Drugi plan, czyli kobiety w filozofii rosyjskiej. Losy – twórczość – działalność”, współautor N. Orlova, Zielona Góra 2021.
 2. L. Petrażycki, „Czym jest prawo?”, przekład i art. wstępny, Warszawa 2020.
 3. „Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach. Eseje subiektywne”, opr. i red., Zielona Góra 2017 (wyd. II).
 4. „Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni”, Warszawa 2017.
 5. „Włodzimierz Sołowjow”, Zielona Góra 1997.
Temat pracy dyplomowej do omówienia z kandydatem. Najogólniej powinien mieścić się w ramach zagadnień historii filozofii nowożytnej i współczesnej lub problematyki filozofii kultury. Od kandydata oczekuję znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury obcojęzycznej.
dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ  K.Kilian e-mail www
 • filozofia przyrody
 • filozofia nauki
 • historia filozofii nauki
 1. Współczesne epistemiczne układy odniesienia w nauce, 2021, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 325, (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, T. 9)
 2. Poglądy filozoficzne Paula K. Feyerabenda : Cz. 1: Program metodologiczny, 2014, cz. I Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 384
 3. Epistemiczne układy odniesienia - nowe spojrzenie na racjonalność naukową 2018, „Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich”, vol. 18, s. 37-58
 4. Argumenty przeciwko naturalizmowi jako epistemicznemu układowi odniesienia 2018, „Filozoficzne Aspekty Genezy” t. 15, s. 71137
 5. Geneza idei epistemicznych układów odniesienia i ich odmiany 2017, „Filozoficzne Aspekty Genezy”, t. 14, 137--190
 • anarchizm epistemologiczny P.K. Feyerabenda
 • poglądy P.K. Feyerabenda na społeczeństwo
 • Feyerabendowska teza o niewspółmierności teorii naukowych
 • wspólnotowy charakter uprawiania nauki w ujęciu T.S. Kuhna
 • wspólnotowy charakter uprawiania nauki w ujęciu L. Flecka
 • teza o niewspółmierności teorii naukowych w ujęciu T.S. Kuhna
 • Lakatosowska idea naukowych programów badawczych
 • Popperowska idea metafizycznych programów badawczych
 • rola i znaczenie filozoficznych założeń w nauce w ujęciu P.K. Feyerabenda
 • rola i znaczenie filozoficznych założeń w nauce w ujęciu K.R. Poppera
 • rola i znaczenie filozoficznych założeń w nauce w ujęciu T.S. Kuhna
 • starożytne spory o kryterium demarkacji
 • nowożytne spory o kryterium demarkacji
 • współczesne spory o kryterium demarkacji
 • M. Behe’ego koncepcja nieredukowalnej złożoności
 • Ph. Johnsona krytyka darwinizmu
 • W.A Dembskiego koncepcja niedrukowalnej złożoności
 • W.A Dembskiego koncepcja filtra eksplanacyjnego
dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZS.Konstanczak e-mail www etyka, bioetyka, historia filozofii polskiej
 1. Etyka niezależna w Polsce, Zielona Góra 2019.
 2. Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle, Kraków 2017.
 3. Etyka pielęgniarska, Warszawa 2010.
 4. Etyka środowiskowa wobec biotechnologii, Słupsk 2003.
 5. Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej, Słupsk 2000.
 • Historia polskiej myśli etycznej (pozytywizm i szkoła lwowsko-warszawska).
 • Teoretyczne podstawy etyki (źródła wartości moralnych; psychologia moralności; problem dehumanizacji; wojna, ludobójstwo i Holocaust jako wyzwanie dla etyki).
 • Historia filozofii polskiej XX wieku (okres międzywojenny oraz po II wojnie światowej).
 • Kontrowersje bioetyczne (spory i polemiki wokół zagadnień związanych z prokreacją oraz o możliwości decydowania o własnej i cudzej śmierci, etyka i filozofia medycyny, etyka a biotechnologia, etyka ekologiczna).
 • Etyka zawodowa wybranych profesji (zawody medyczne, prawnicze, nauczycielskie, dylematy etyczne w nauce).
Osoby pragnące podjąć tematykę z zakresu bioetyki muszą posiadać wiedzę z zakresu biologii i anatomii człowieka na poziomie szkoły średniej.
dr Justyna KroczakJ.Kroczak e-mail www Moje kompetencje badawcze obejmują rosyjską filozofię religijną, myśl ruską, filozofię bizantyjską i filozofię późnego antyku. Interesuję się transferem idei na linii późny antyk – Bizancjum – Ruś – Rosja.
 1. Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności 2015, Justyna Kroczak, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 2. Kultura filozoficzna dawnej Rusi (XI-XIII wiek) 2020, Justyna Kroczak, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 3. Mistyczny rozwój człowieka na przykładzie hezychazmu i sufizmu 2016, Justyna Kroczak, W: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, 2016 / red. Anetta Buras-Marciniak, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 175—185
 4. Christian ascetics of late antiquity as a philosophy and its echo in the culture of Old Rus' (11th - 13th centuries) 2021, Justyna Kroczak, Konštantinove listy = Constantine's Letters, Vol. 17, Issue 1, 39—47.
 5. Estetyka staroruskiej ikony okresu przedmongolskiego 2018, Justyna Kroczak, Teologia i Człowiek, Vol. 43, No. 3, 155—1681
Podejmę się merytorycznej opieki nad pracami o tematyce: filozofia późnego antyku chrześcijańska i pogańska, filozofia greckich ojców Kościoła, filozofia mistyki, filozoficzne aspekty religii świata (buddyzm, islam, chrześcijaństwo), religijno-filozoficzna myśl Rusi średniowiecznej, filozofia bizantyjska i rosyjska filozofia przełomu XIX i XX wieku (słowianofile, Włodzimierz Sołowjow, Paweł Florenski). Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZTomasz Mróz e-mail www
 • historia filozofii w Polsce
 • historia historiografii filozofii
 • recepcja filozofii starożytnej w myśli nowożytnej i współczesnej
 1. Tomasz Mróz, Plato in Poland 1800–1950. Types of Reception – Authors – Problems, „Academia Philosophical Studies” 75, Academia Verlag, Baden-Baden 2021, 480 s. (książka jest wynikiem realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).
 2. Stanisław Lisiecki, O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym, red. nauk. Tomasz Mróz, „Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej” 1, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2021, 367 s. (książka jest wynikiem realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki).
 3. Tomasz Mróz, Selected Issues in the History of Polish Philosophy, „Erasmus Lectures at Vilnius University”, Vilnius University Publishing House, Vilnius 2016, 102 s.
 4. Platon w Polsce 1800–1950. Antologia, red. nauk. Tomasz Mróz, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, 293 s. (książka jest wynikiem realizacji projektu Komitetu Badań Naukowych / Narodowego Centrum Nauki).
 5. Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski (1863–1954): Jestem Obywatelem Utopii, „Komisja Historii Nauki. Monografie” 15, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008, 291 s.
Prace na niższy stopień i tytuł nie muszą wchodzić w zakres wymienionych obszarów badawczych czy publikacji, chociaż tematy z nimi związane będą szczególnie mile widziane. Informacje dodatkowe można uzyskać tutaj lub tutaj. Zainteresowanych współpracą nad pracami dyplomowymi zapraszam do napisania listu na podany wyżej adres poczty elektronicznej. Na listy odpowiadam.
dr Dariusz SaganD.Sagan e-mail www
 • Filozofia nauki
 • filozofia przyrody
 • relacja nauka-religia
 • spór ewolucjonizm-kreacjonizm
 • teoria inteligentnego projektu
 1. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, „Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy”, t. 6, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
 2. The Nature of Design Inference and the Epistemic Status of Intelligent Design, “International Philosophical Quarterly” 2019, vol. 59, no. 1, s. 37-55, doi:10.5840/ipq20181220121.
 3. God, Design, and Naturalism: Implications of Methodological Naturalism in Science for Science-Religion Relation, “Pensamiento” 2008, vol. 64, no. 242, s. 621-638 (współautor: Piotr Bylica).
 4. Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych, „Roczniki Filozoficzne” 2009, t. LVII, nr 1, s. 157-193.
 5. Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metodologiczna podstawa teorii inteligentnego projektu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2014, nr 1 (199), s. 41-59.
Prace z zakresu filozofii nauki, filozofii przyrody, relacji nauka-religia, zwłaszcza z zagadnień dotyczących sporu ewolucjonizm-kreacjonizm i teorii inteligentnego projektu.  
dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZR.Sapenko e-mail www
 • estetyka
 • filozofia kultury
 • posthumanizm filozoficzny
 • teoria mediów i komunikacji
 • kultura popularna
 1. Sapeńko R. Science Fiction about Intelligent Life in Cosmic Space. Posthuman Perspective/ Philosophy and Cosmology, Volume 26/ 2020.
 2. Sapeńko R. Fantastyczność w kontekście koncepcji mitu Aleksego Łosiewa / Slovenski folklor i književna fantastika, Beograd 2020.
 3. Sapeńko R. (translation): Aleksy Łosiew, Dialektyka mitu, IFiS PAN Warszawa 2019.
 4. Sapeńko R. Francesca Ferrando's vision of philosophical posthumanism /Przegląd Kulturoznawczy, 2 (40).
 5. Sapeńko R. Iskusstvo reklamy v sovremennoj kul'ture , Roman Sapeńko, Kiiv 2005, Międzynarodowa Fundacja W. Horovitza, s. 295.
Przykłady tematów zrealizowanych prac dyplomowych: Ericha Fromma psychoanalityczna koncepcja miłości, Stylistyka pop-artu we współczesnej reklamie, Teologia a sztuka -funkcjonowanie sztuki sakralnej we współczesnej kulturze chrześcijańskiej, Estetyzacja rzeczywistości według koncepcji Wolfganga Welscha, Samobójstwo w ujęciu filozofii współczesnej- Od Nietzschego do Ciorana, Estetyka kaligrafii japońskiej, Wątki postmodernistyczne w kinie Pedro Almodovara, Nowe media a nowa estetyka, Georga Simmela filozofia mody, Myślenie racjonalne a twórczość.  
prof. dr hab. Tomasz SkuraT.Skura e-mail www
 • logika klasyczna
 • logiki nieklasyczne (logika modalna, logika parakonsystentna, logika intuicjonistyczna, logika relewantna)
 • semantyki możliwych światów
 • systemy aksjomatyczne
 • reguły odrzucania wyrażeń
 1. Refutation systems in propositional logic, (w) Handbook of Philosophical Logic 16, 2011, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 115-157
 2. Refutation Methods in Modal Propositional Logic, Semper Warszawa 2013
 3. The greatest paraconsistent analogue of Intuitionistic Logic, (w) Proceedings of the 11th Panhellenic Logic Symposium, 2017, Delphi, 71-76
 4. Refutations in Wansing’s logic, Reports on Mathematical Logic 52, 2017, 83-99
Aksjomatyczne systemy odrzucania dla logik nieklasycznych.  
dr Agnieszka Szczap   e-mail www
 • filozofia społeczna i polityczna
 • historia kobiet
 • kobiety w filozofii i nauce
 • feminizm, gender
 • mistycyzm
 • psychologia społeczna
 1. Kobiety i filozofia. Kontynuacja esejów subietkywnych , Zielona Góra 2016.
 2. Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges , red. B. Halczak, B. Szura, A. Szczap i in., Zielona Góra 2017.
 3. Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet , “Wychowanie w Rodzinie: Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku”, t. XII, nr 2, 2015.
 4. Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej mysli filozoficznej XVII wieku. Rozważania Filmera, Hobbesa i Locke'a , “Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, XXVII, 2015.
 5. Misticizm Hil'degardy Bingenskoj , W: L.P. Karsavin i srednevekovaâ mistika. Ontologičeskij argumentv istorii evropejskoj mysli , red. O. E. Dušin, K. A. Šmorag, Sankt-Peterburg - Pskov: Sankt-peterburgskij gosudarstvennyj universitet, (Verbum, 21), 2019.
zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze; filozofia społeczna i polityczna; problematyka płci w filozofii; filozofia a psychologia.
dr Adam Trybus  A.Trybus e-mail www
 • logika
 • filozofia logiki
 • filozofia sztucznej inteligencji
 • filozofia analityczna
 • historia logiki
 • historia filozofii analitycznej
 • filozofia matematyki
 1. Russell and the foundations of qualitative spatial reasoning: the first steps 2021, Adam Trybus, Interdisciplinary Science Reviews, Vol. 46, 591—608.
 2. On Jan Łukasiewicz's "The Principle of Contradiction and Symbolic Logic" 2020, Adam Trybus, Bernard Linsky, History and Philosophy of Logic, Vol. 41, issue 2, 183--190.
 3. n-valued maximal paraconsistent matrices 2019, Adam Trybus, Journal of Applied Non-Classical Logics, Vol. 29, Iss. 2, 171—183.
 4. Two of a Kind: Setting the Record Straight on Russell's Exchange with Ladd-Franklin on Solipsism 2019, Adam Trybus , Russell - Journal of the Bertrand Russell Studies, Vol. 39, Iss. 2, 101—120.
 5. Rational Region-Based Affine Logic on the Real Plane 2016, Adam Trybus , ACM Transactions on Computational Logic, Vol. 17, No. 3, 1—18.
 • Historia polskiej logiki (np. szkoła lwowsko-warszawska, Leon Chwistek)
 • Filozoficzne aspekty rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego; Historia filozofii analitycznej (np. Bertrand Russell)
 • Odrzucanie w logice (aspekty formalne i filozoficzne)
 • Logiki nieklasyczne (np. parakonsystentne)
 • Logiki przestrzeni
 • Filozofia geometrii
 • Filozoficzne aspekty nowych technologii (Blockchain, NFTs, Metaverse, robotyka, transhumanizm)
 • Filozofia matematyki
Tematyka wymaga bardzo dobrego opanowania j. angielskiego
dr Tomasz TurowskiT.Turowski e-mail www
 • Filozofia moralna
 • etyka anglosaska
 • etyka stosowana
 • historia filozofii
 • metaetyka, bioetyka
 • etyczne aspekty praw zwierząt
 • hermeneutyka
 • klasyczna filozofia niemiecka
 1. Zmierzch antropocentryzmu w perspektywie etyki nowej Petera Singera
 2. Problematyka filozofii pro-zwierzęcej w Polsce
 3. Animalization of Language, therefore Death of a Man
 4. About Three Conceptualizations in Pro-Animals Philosophy
 5. Peter Singer a Martin Heidegger. Dwa ujęcia techniki
Według zarysowanych zainteresowań badawczych, choć jestem otwarty na dobre pomysły. znajomość języka angielskiego i historii filozofii
dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ J.Uglik e-mail www Obszar moich kompetencji badawczych wyznacza przede wszystkim filozoficzna myśl rosyjska oraz niemiecka XIX wieku, zorientowana wokół problemów anarchizmu, materializmu czy ateizmu. Krytyczną uwagę kieruję w stronę literatury współczesnej, głównie – ale nie wyłącznie – poezji; interesują mnie również estetyczne konteksty muzyki death/black metalowej.
 1. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej, wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2016.
 2. Dostojewski, czyli rzecz o dramacie człowieka, wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014.
 3. Michała Bakunina filozofia negacji, wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007.
 4. Pobożny ateista Ludwik Feuerbach. Krytyka Maksa Stirnera, „Przegląd Religioznawczy” 2019, nr 1.
 5. Od utopii do utopii? O pomysłach Karola Marksa i Maksa Stirnera, „Przegląd Filozoficzny” 2018, nr 4.
Podejmę się merytorycznej opieki nad pracami dotykającymi zagadnień z zakresu myśli rosyjskiej i niemieckiej XIX wieku, obecnych np. w dziełach Aleksandra Hercena, Michała Bakunina, Fiodora Dostojewskiego, Piotra Kropotkina, Dymitra Pisariewa, Mikołaja Czernyszewskiego, Ludwika Feuerbacha, Karola Marksa czy Maksa Stirnera. Z chęcią poznam również pomysły dyplomantów pragnących podjąć szeroko rozumianą filozoficzną refleksję nad wybranymi aspektami literatury współczesnej (wieków XX i XXI) oraz muzyki death/black metalowej. Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
dr Paweł WalczakP.Walczak e-mail www
 • interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem, children studies, filozofia dzieciństwa
 • filozoficzne/aksjologiczne podstawy praw dziecka
 • aretologiczne i aksjologiczne podstawy etyki zawodowej psychologa/pedagoga/nauczyciela
 • metodyka nauczania filozofii i etyki
 1. Wychowanie jako spotkanie: Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2007
 2. Analysis of the State of Research on the Effectiveness of the Philosophical Inquiry Method, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, vol. 32/2021, ss. 215-228
 3. Why piaget does not philosophize? Critical discussion of Gareth B. Mathews with the piagetan concept of cognitive development, „Childhood & Philosophy”, vol. 15/2019, ss. 1-25
 4. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci, „Analiza i Egzystencja”, vol. 38/2017, ss. 5-19
 • etyka: aksjologia, aretologia, psychologia moralności, etyka zawodowa
 • filozofia człowieka: współczesne koncepcje człowieka (personalizm, filozofia dialogu, fenomenologia, egzystencjalizm, posthumanizm)
 • doradztwo filozoficzne: historyczne i współczesne źródła doradztwa filozoficznego, metodyka philosophical counceling, dialogiczne metody w doradztwie i coachingu
 • filozoficzne i kulturoznawcze badania nad dzieciństwem i parentingiem
 • metodyka nauczania filozofii i etyki
 
dr Joanna Zegzuła-NowakJ.Zegzula.Nowak e-mail www
 • historia filozofii
 • filozofia polska XX wieku
 • działalność i twórczość Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
 • etyka
 • bioetyka
 1. „Polemiki Filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską”, Wyd. Scriptum, Kraków 2017
 2. „Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg o sztuce i moralności (na podstawie korespondencji wzajemnej)”; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016;
 3. Truth and freedom as the axiological foundations of practicing science at the Lvov-Warsaw School, „Kultura i Wartości” 2019, nr 18
 4. Moral and aesthetic considerations of humanity according to the Polish philosopher Mieczysław Wallis, Ethics and Bioethics 2017, nr 7
 5. Henryk Elzenberg w świetle nieznanych źródeł archiwalnych Mieczysława Wallisa, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 7
 6. Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego 2011, , „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 16
 1. Zagadnienia i problematyka etyczna (np. dotycząca wartości, powinności, norm, ocen, wzorów moralnych, relacji etyki i religii, sumienia, samobójstwa, zjawiska dehumanizacji, odpowiedzialności, wolności ‒ rozpatrywane zwłaszcza w kontekście poglądów filozoficznych wybranych filozofów polskich XX wieku; etyka zawodowa (etyczne aspekty praktyki zawodowej, kodeksy etyczne, etyka zawodu coacha, warsztat merytoryczno-etyczny uczonego), problematyka bioetyczna (np. kara śmierci, eutanazja, aborcja)
 2. Historia filozofii polskiej XX wieku: działalność filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (twórczość filozoficzna Kazimierza Twardowskiego, Jana Łukasiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego, Marii i Stanisława Ossowskich, Tadeusza Czeżowskiego, Mieczysława Wallisa), problematyka polemik filozoficznych oraz metafilozoficznych (zwłaszcza okresu dwudziestolecia międzywojennego); koncepcje twórcze Henryka Elzenberga, Władysława Tatarkiewicza, Romana Ingardena, Stanisława Brzozowskiego.