Instytut Filozofii

Roz. Textu

dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ

Curriculum Vitae

Wykształcenie

 • 1981-1986 dzienne studia magisterskie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • 1986-1990 dzienne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • 1987 / 1988 roczny program doktorancki w International Academy of Philosophy in Principality Liechtenstein.

Uzyskane dyplomy

 • 4 VI 1986 magister filozofii (specjalność - etyka), dyplom z wyróżnieniem, Wydział Filozofii KUL (rozprawa: Petera Knauera koncepcja wyboru moralnego; promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń);
 • 12 VI 1991 doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii KUL (rozprawa: Arthura Kaufmanna koncepcja prawa naturalnego; promotor: o. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec);
 • 6 VI 2000 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii - filozofii prawa, Wydział Filozofii KUL (rozprawa: Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony).

Kursy specjalistyczne - staże

 • 27 kwietnia - 15 maja 1992: Hague Academy of International Law, kurs: International Promotion and Protection of Human Rights and Domestic Law and Practice, Haga, Holandia;
 • 2 - 31 lipca 1992: - 23rd Study Session of International Institute of Human Rights,
 • 20th Session of International Center for University Human Rights Teaching, Strasburg, Francja;
 • 3 - 14 sierpnia 1992: staż w Radzie Europy (dział praw człowieka), Strasburg, Francja;

Stypendia

 • 1 sierpnia - 30 września 1984: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy (Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten Polnischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland);
 • 1 - 21 marca 1993: Sheffield University, Wielka Brytania (TEMPUS);
 • 13 - 24 czerwca 1994: Georg-August-Universität zu Göttingen, Niemcy (Rada Europy);
 • 4 - 30 lipca 1994: Nuffield College, Oxford, Wielka Brytania (Fundacja S. Batorego).
 • 1 września 1994 - 29 Stycznia 1995: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Mellon Research Fellowship; Wassenaar, Holandia.

Udział w międzynarodowych programach badawczych

 • International Protection of Human Rights, TEMPUS JEP No. 3626, 1992-1995.

Udział w realizacji grantów KBN

 • Przesłanki dopuszczalności nienaturalnej prokreacji (status prawny ludzkiej istoty poczętej), kierownik: T. Smyczyński (Instytut Nauk Prawnych PAN), zakończony w 1996 r.
 • Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia w świetle prawa polskiego i międzynarodowej ochrony praw człowieka, T. Smyczyński (Instytut Nauk Prawnych PAN), zakończony 1998 r.
 • Podstawowe problemy teoretyczne nowej konstytucji, kierownik: K. Działocha (Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego), zakończony 1997 r.
 • Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownik: M. Kruk-Jarosz (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa), w realizacji.

Udział w komitetach redakcyjnych

 • Advisory Board of the Croatian Critical Law Review.
 • Polish Philosophical Review, redaktor (od 19 grudnia 2001 r.)
 • Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, zastępca przewodniczącego komitetu redakcyjnego (1994-1996).

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • NIAS [Netherlands Institute for Advanced Study] Fellows Association.
 • Societa Internationale Tommaso d'Aquino.
 • Cátedra de Derecho Constitutional Latinoamericano (Latynoamerykańskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego), 3 sierpnia 2001 - członkostwo z wyboru.

Publikacje

sierpień 2009

Najbardziej aktualny spis publikacji wraz z adresami tekstów udostępnionych w Internecie znajduje się na stronie:

http://dl.getdropbox.com/u/2698434/Marek_Piechowiak-publikacje.doc

Prace w językach obcych

WYDAWNICTWA ZWARTE

Redaktor:

 • The Draft Polish Constitution 1991 in the Light of Comparative Law: Proceedings of the Polish-Greek Colloquium, Warsaw – Poznań, 26-29 June 1991, eds. Marek Piechowiak and Renata Hliwa, Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences: Poznań 1993, pp. 220.
 • Wolność akademicka Academic Freedom: Proceedings of the Poznań Seminar on Academic Freedom (Satellite Meeting of the Vienna Conference on Human Rights),
 • Poznań 1993, (Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, nr 3), pp. 62; streszczenie sprawozdania i teksty źródłowe w języku angielskim.
 • Norm and Truth, School of Humanities and Journalism: Poznań 2008, pp. 206.

ARTYKUŁY

 • Human rights: How to Understand Them?
  in: Towards Global Human Rights, ed. Patricia Morales, International Centre for Human and Public Affairs: Tilburg 1996, s. 25-30.
 • The Concept of Human Rights and its Extra-Legal Justification,
  in: An Introduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook, eds. Raija Hanski and Markku Suksi, second, revised edition, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University: Turku / Åbo 1999, s. 3-14; first edition 1997, s. 3-14;
  • przekład na język albański: Çka janë të drejtat e njeriut? Koncepti i të drejtave të njeriut dhe arsyetimi ekstra juridik i tyre, w: Harje në mbrojtjen ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Libër shkollor, baruar nga: Raija Hanski dhe Markku Suksi, Instituti për të Drejtat e Njeriut, Universiteti Åbo Akademi: Turku / Åbo 1999, s. 3-17.
  • przekład na język serbski: Uvod u međunarodnu zaštitu Ljudskih prawa. Priručnik, izdali Raija Hanski i Marku Suksi, drugo, prerađeno izdanje, Institut za ljudska prava, Univerzitet Åbo Akademi: Turku / Åbo 1999, s. 2136.
  • przekład na język estoński: Mis on inimõigused? Inimõiguste mõiste ja nende õigusväline põhjendus, w: Rahvusvahelised inimõigused ja nende kaitse. Sissejuhatav käsiraamat. Eestikeelse väljaande toimerajad: Mari-Liis Sepper, Jaanika Erne, Heiki Lindpere, OSCE – Interlex 2001, s. 13-21.
 • The 'Right' to Choose Abortion: A General Overview of Argumentation, w: Conference on Equality between Women and Men in a Changing Europe: Proceedings, Poznań () 31 March – 2 April 1992, Council of Europe Press 1994, s. 167-171.
  w języku francuskim w: Conférence sur l'égalité de la femme et de l'homme dans une Europe mutation, actes Poznań (Pologne), 31 mars 2 avril 1992, Les editions du Conseil de l'Europe 1994, s. 181-186.
 • The Concept of Freedom in the Draft Polish Constitution,
  in: Freedom in Contemporary Culture: Acts of the V World Congress of Christian Philosophy, ed. Zofia J. Zdybicka a. o., vol. 2, The University Press of the Catholic University of Lublin: Lublin 1999, p. 361-370 (w języku polskim: Koncepcja wolności w projekcie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 1997).
 • Arthur Kaufmann,
  in: The Philosophy of Law: An Encyclopedia, ed. Christopher B. Gray, Garland Publishing: New York 1999, vol. 2, p. 475-476.
 • Man as a Route for Law,
  in: Giovanni Paolo II: Le vie della giustizia. Itinerari per i giuristi del terzo millennio, ed. Aldo Loiodice and Massimo Vari, Bardi Editore: Roma 2003, p. 46-47.
 • Negative Freedom or Objective Good: A Recurring Dilemma in the Foundations of Politics, in: Dokąd zmierza Europa – przywództwo – idee – wartości. Where Europe Is Going
 • Leadership – Ideas – Values, eds. Halina Taborska, Jan S. Wojciechowski, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora: Pułtusk 2007, p. 537-544.
 • Can Human Rights be Real? Can Norms be True?
  in: Norm and Truth, ed. Marek Piechowiak, School of Humanities and Journalism: Poznań 2008, p. 71-83.
 • The Axiological Basis of Polish Law,
  in: A Synthesis of Polish Law, eds. Tadeusz Guz, Peter Lang Verlag: Frankfurt a. M. 2009, Part 1, p. 97-133.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 • Report from the Colloquy,
  in: The Draft Polish Constitution 1991 in the Light of Comparative Law: Proceedings of the Polish-Greek Colloquium, Warsaw – Poznań, 26-29 June 1991, red. M. Piechowiak i R. Hliwa, Poznań 1993, s. 167-173.

MISCELLANEA

 • Von Heraugebern,
  in: The Draft Polish Constitution 1991 in the Light of Comparative Law: Proceedings of the Polish-Greek Colloquium, Warsaw Poznań 1991, eds. Marek Piechowiak and Renata Hliwa, Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences: Poznań 1993, s. 5-6.
 • Summary of the Report from the Poznań Seminar on Academic Freedom,
  in: Wolność akademicka Academic Freedom: Proceedings of the Poznań Seminar on Academic Freedom (Satellite Meeting of the Vienna Conference on Human Rights), Poznań 1993, (Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, nr 3), s. 23-24.

Abstrakty

 • The Conception of Freedom in the Draft Polish Constitution,
  in: Abstracts: V. World Congress of Christian Philosophy (20-25 August 1996), Lublin 1996, p. 42 (w języku polskim: Koncepcja wolności w projekcie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 1996).
 • Virtue Ethics and the Dignity of a Human Being: Could Plato be Involved?,
  in: Virtue Ethics: Possibilities and Limitations (Etyka cnót: możliwości, ograniczenia i znaczenie praktyczne), Gdańsk 26-27 października 2008 roku (Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa), 13.

Popularyzacja wyników badań

Prace w języku polskim

WYDAWNICTWA ZWARTE

Monografie:

 • W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości, Instytut Nauk Prawnych PAN: Poznań Warszawa 1992, ss. 142.
 • Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 1999, ss. 412.

Redaktor:

 • Jan Paweł II nauczyciel. Sympozjum naukowe, Zielona Góra 8-9 czerwca 1997, Wyd. WSP: Zielona Góra 1997, ss. 115.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych – International Covenant on Civil and Political Rights; nowy przekład – wydanie dwujęzyczne. Skarga indywidualna do Komitetu Praw Człowieka, red. Marek Piechowiak i Renata Hliwa, Instytut Nauk Prawnych PAN – Poznańskie Centrum Praw Człowieka: Poznań 2001, ss. 82.

ARTYKUŁY

 • Petera Knauera koncepcja wyboru moralnego. W sprawie kreatywizmu antropologicznego we współczesnej teologii moralnej, "Roczniki Filozoficzne" 37-38 (1989-1990), z. 2, s. 21-50.
 • Argumentacja w dyskusji nad ustawą zezwalającą na przerywanie ciąży,"Zeszyty Naukowe KUL" 35 (1992), nr 3-4 (139-140), s. 59-65.
 • Arthura Kaufmanna personalistyczna teoria sprawiedliwości. W poszukiwaniu antropologicznych podstaw prawa, w: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, wyd. B. Czech, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: Katowice 1992, s. 465-472.
 • Karta Praw i Wolności. Między prawami człowieka a ideologią, w: Karta Praw i Wolności, "Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka", nr 2, Poznań 1993, s. 18-27; "Ethos" 6 (1993), nr 2-3 (21/22), s. 309-313.
 • Sprawiedliwość społeczna jako podstawa porządku prawnego, w: Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, red. A. Pułło, Gdańsk 1993, s. 65-70.
 • Arthura Kaufmanna próba przezwyciężenia pozytywizmu prawniczego, "Studia Prawnicze" 1993, z. 1 (115), s. 5-21.
 • Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka, "Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju" 1 (1992), Wyd. UMK: Toruń 1993, s. 37-48.
 • Ochrona praw osób psychicznie chorych standardy wypracowane w ramach Rady Europy, w: Ochrona praw osób psychicznie chorych. Analiza projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, red. L. Wiśniewski, Poznań 1994 (Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, nr 4, s. 24-31.
 • Kształtowanie nowego systemu ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich w Polsce. Uwagi krytyczne o przyjętych zasadach, w: M. Gulczyński i in., Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN, Scholar: Warszawa 1995, s. 88-97 (wersja poszerzona zob. Projekt konstytucji RP i prawa człowieka, 1995).
 • Projekt konstytucji RP i prawa człowieka, "Człowiek w kulturze" 6-7 (1995), s. 227-250 (wcześniejsza wersja zob. Kształtowanie nowego systemu ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich w Polsce, 1995).
 • W sprawie funkcjonalności i dysfunkcjonalności konstytucji. Zagadnienia filozoficznoprawne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 57 (1995), z. 2, s. 129-138;
 • Filozoficzne aspekty regulacji prawnych dotyczących życia ludzkiego we wczesnych stadiach rozwoju. Zagadnienia podstawowe, w: Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, red. T. Smyczyński, Nakom: Poznań 1996, s. 63-92.
 • Moralne aspekty medycznego wspomagania prokreacji uwagi filozofa dla ustawodawcy, w: Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, red. T. Smyczyński, Nakom: Poznań 1996, s. 93-111.
 • Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficznoprawne, w: O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, red. Tadeusz Jasudowicz i Cezary Mik, Dom Organizatora TNOiK: Toruń 1996, s. 49-71.
 • Rzeczywistość medycznego wspomagania prokreacji. Aspekty moralne i filozoficznoprawne, Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Katowice, 12-13 maja 1994), red. Bronisław Czech, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: Katowice 1996, s. 371-387.
 • Wolność religijna aspekty filozoficznoprawne, "Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju" 3 (1994-1995), Wyd. UMK: Toruń 1996, s. 7-21.
 • Czy konstytucja może być neutralna światopoglądowo? w: Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, red. W. Kaczocha, Wydawnictwo WSP TK: Zielona Góra 1997, s. 81-90.
 • Koncepcja wolności w projekcie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V. Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, red. Zofia J. Zdybicka i in., RW KUL: Lublin 1997, s. 523-532 (w języku angielskim: The Concept of Freedom in the Draft Polish Constitution, 1999).
 • Pojęcie praw człowieka, w: Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona, red. Leszek Wiśniewski, Wydawnictwo Sejmowe: Warszawa 1997, s. 7-37.
 • Prawa człowieka i prawo naturalne jako podstawa życia osobistego i społecznego, w: Jan Paweł II nauczyciel. Sympozjum naukowe, Zielona Góra 8-9 czerwca 1997, Zielona Góra 1997, s. 89-103.
 • Uwagi do referatu L. Wiśniewskiego, w: Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego, red. Kazimierz Działocha i Andrzej Pułło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 1998, s. 129-136.
 • Preambuła, w: Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. Tadeusz Smyczyński, Instytut Nauk Prawnych PAN: Poznań 1999, s. 19-37.
 • Status dziecka poczętego. Czy Konwencja Praw Dziecka jest neutralna w sprawie prawa do życia nie narodzonych, w: Prawa rodziny prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej, Toruń, 22-23 X 1998, red. T. Jasudowicz, Toruń 1999, s. 253-265; także (wersja wcześniejsza) "Ethos" 12 (1999), nr 1-2 (45/46), s. 290-299.
 • Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, "Edukacja Filozoficzna" 2001, nr 32, s. 225-231 [autoreferat].
 • Aksjologiczne podstawy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, "Studia Prawnicze" 2003, nr 1 (155), s. 5-29.
 • Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego, "Kwartalnik Filozoficzny" 31 (2003), nr 2, s. 5-35.
 • Prawo a wolność, w: Prawa człowieka – Prawa rodziny. 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, red. Renat Hliwa i Anna Schulz, Instytut Nauk Prawnych PAN: Poznań 2003, s. 37-54.
 • Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa. Komentarz do rozdziałów 111-113 księgi III. Tomasza z Akwinu Summa contra gentiles, "Poznańskie Studia Teologiczne" vol. 14, 2003, s. 219-242.
 • Hippel Ernst von, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4: G-I, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2003, s. 493-496.
 • Czy prawo naturalne to zespół norm?, w: Ecclesiae in iustitia servire. Opuscula Thaddaeo Walachowicz piae memoriae dedicata, red. Feliks Lenort, Wydział Teologiczny UAM: Poznań 2003, s. 11-20.
 • Czy prawa dziecka wystarczą? w: Aby moc rozbrajała przemoc, red. Eugeniusz Jankiewicz, Zielona Góra 2004, s. 8-22 (wersja poszerzona zob. Czym są prawa dziecka? 2004).
 • Czym są prawa dziecka? w: Prawa dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Materiały z konferencji Rzecznika Praw Dziecka – Warszawa, 16 czerwca 2004, red. Magdalena Potapowicz, Marcin Krauzowicz i Przemysław Przybylski, Biuro Rzecznika Praw Dziecka: Warszawa 2004, s. 13-28 (wcześniejsza wersja zob. Czy prawa dziecka wystarczą? 2004).
 • Sumienie a wolność, "Zeszyty Naukowe KUL" 47 (2004), nr 2 (186), s. 3-23.
 • Do Platona po naukę o prawach człowieka, w: Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza, red. Jan Białocerkiewicz, Michał Balcerzak i Anna Czeczko-Durlak, "Dom Organizatora": Toruń 2004, s. 333-352.
 • Kaufmann Arthur, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5: Ir-Ko, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2004, s. 553-554.
 • Kaufmann Erich, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5: Ir-Ko, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2004, s. 554-556.
 • Godność jako fundament powinności prawa wobec godności człowieka, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku, red. Piotr Morciniec i Stanisław L. Stadniczeńko, Opole 2004, s. 33-54.
 • Ontyczne fundamenty dialogu, w: Filozofia dialogu, t. 3: Perspektywa i aspekty dialogu, red. Józef Baniak, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM: Poznań 2005, s. 13-24.
 • Legalizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6: Kr-Mc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2005, s. 286-289.
 • Tomasz z Akwinu – Immanuel Kant: dwa typy ugruntowania godności człowieka, w: Byt i sens. Księga pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, red. Renata i Ireneusz Ziemińscy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2005, s. 222-230.
 • Prawo naturalne a prawa człowieka, w: Substancja – Natura – Prawo naturalne, red. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień i Paweł Gondek, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2006 (Zagadnienia współczesnej metafizyki, nr 8), s. 391-408.
 • Pozytywizm prawniczy, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8: P-S, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2007, s. 417-425.
 • Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? "Przegląd Sejmowy" 15 (2007) nr 4 (81) (10-lecie wejścia w życia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.), s. 65-91. http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps81.pdf
 • Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza, w: Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa, red. Jerzy Zajadło, Gdańsk 2008, s. 135-167 (Współczesna niemiecka filozofia prawa, t. II).
 • Pomiędzy wolnością negatywną a obiektywnym dobrem, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. Marek Andrzejewski, Lechosław Kociucki, Małgorzata Łączkowska, Anna Natalia Schulz, TNOK Dom Organizatora: Toruń 2008, s. 923-929.
 • Konstytucyjna ochrona życia. O próbie nowelizacji Konstytucji RP, w: Dziecko. Studium Interdyscyplinarne, red. Ewa Sowińska, Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz, Paweł Marzec, Wydawnictwo KUL: Lublin 2008, 169-189.
 • Konstytucyjna zasada dobra wspólnego – w poszukiwaniu kontekstu interpretacji, w: Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. Waldemar Wołpiuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie: Warszawa 2008, s. 123-158.
 • Karta Praw Podstawowych UE – wróg czy sprzymierzeniec tradycyjnych wartości, "Chrześcijaństwo – Świat – Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła" 2008, nr 3 (7), s. 23-28. http://www.politologia.wnhis.uksw.edu.pl/zeszyty/publikacja7.pdf
 • W sprawie stosowalności klauzuli limitacyjnej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP do art. 38 dotyczącego ochrony życia, w: Dylematy praw człowieka, red. Teresa Gardocka i Jacek Sobczak, Wyd. Adam Marszałek: Toruń 2008, s. 80-95.
 • Na jaką niepozytywistyczną koncepcję prawa "otwiera się" Trybunał Konstytucyjny? O metaaksjologii konstytucji, w: Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia 24-26 kwietnia 2008 roku, red. Andrzej Szmyt, Gdańsk 2008, s. 412-419.
 • Aksjologiczne podstawy polskiego prawa, w: Prawo polskie – próba syntezy, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski i Maria Pałubska, C.H. Beck: Warszawa 2009, rozdział IV, s. 85-122. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 2 (91), s. 55-77. http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps91.pdf
 • Konstytucja wobec wykluczenia społecznego, w: Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, red. Zdzisław Kędzia i Antoni Rost, Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2009, s. 125-145.
 • w druku Moralne aspekty lustracji, "Etyka".

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 • Recenzja: Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, wyd. A. Kaufmann i W. Hassemer, München 1989, "Państwo i Prawo" 45 (1990), z. 5 (531), s. 101-103.
 • Sprawozdanie: Projekt Konstytucji RP w świetle prawa porównawczego. Kolokwium polsko-greckie, Warszawa Poznań 27-30.VI.1991, "Państwo i Prawo" 47 (1992), z. 4 (554), s. 103-105.
 • Na bezdrożach filozofii postępu. Recenzja: Krasnodębski, Upadek idei postępu, Warszawa 1991, "Ethos" 5 (1992), nr 1 (17), s. 204-208.
 • Recenzja: Perspectives of an All-European System of Human Rights, wyd. Z. Kędzia, A. Korula i M. Novak, Kehl 1991, "Państwo i Prawo" 48 (1993), z. 1, s. 100 i n.
 • Sprawozdanie: Poznańskie seminarium o wolności akademickiej, Poznań 7 9, stycznia 1993, "Państwo i Prawo" 48 (1993), z. 7, s. 103-105.
 • Recenzja: Arthur Kaufmann, Über Gerechtigkeit. Dreißig Kapitel praxisorientierter Rechtsphilosophie, Köln 1993, "Państwo i Prawo" 50 (1995), z. 2, s. 93-95.

PRZEKŁAD

 • Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych wraz z dwoma protokołami dodatkowymi, w: Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych – International Covenant on Civil and Political Rights; nowy przekład – wydanie dwujęzyczne. Skarga indywidualna do Komitetu Praw Człowieka, red. Marek Piechowiak i Renata Hliwa, Instytut Nauk Prawnych PAN – Poznańskie Centrum Praw Człowieka: Poznań 2001, s. 17-65 (współautorzy przekładu: Renata Hliwa i Cecylia Piechowiak).

MISCELLANEA

 • Głos w dyskusji, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, Lublin 1987 (Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 1), s. 143.
 • Neotomizm. Głos w dyskusji, w: Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, red. W. Kaczocha, Wydawnictwo WSP TK: Zielona Góra 1997, s. 91-94.
 • Przedmowa, w: Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych – International Covenant on Civil and Political Rights; nowy przekład – wydanie dwujęzyczne. Skarga indywidualna do Komitetu Praw Człowieka, red. Marek Piechowiak i Renata Hliwa, Instytut Nauk Prawnych PAN – Poznańskie Centrum Praw Człowieka: Poznań 2001, s. 5-7.
 • Głos w dyskusji, Spotkanie dyskusyjne w redakcji "Przeglądu Sejmowego" na temat X-lecia Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa, 17 maja 2007 r., "Przegląd Sejmowy" 15 (2007), nr 4 (81), s. 334-342; 356-357 (311-359).
 • Głos w dyskusji (sesja I), w: Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia 24-26 kwietnia 2008 roku, red. Andrzej Szmyt, Gdańsk 2008, s. 81.

Abstrakty

 • Powszechność praw człowieka w perspektywie ich ontycznych podstaw, w: Abstrakty. VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 5-9 września 1995, UMK: Toruń 1996, s. 190-191.
 • Koncepcja wolności w projekcie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Abstrakty. V. Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej (20-25 sierpnia 1996), Lublin 1996, s. 75-76 (w języku angielskim: The Conception of Freedom in the Draft Polish Constitution, 1996).
 • Tomasz z Akwinu – Immanuel Kant: dwa typy ugruntowania godności człowieka, w: Abstrakty. VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 14-18.09.2004 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2004, s. 144.
 • Konstytucja wobec wykluczenia, w: Tezy referatów. XLIX Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Poznań, 20-22 września 2007 r., s. 12-13.

Popularyzacja wyników badań

 • Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, "Niedziela" 28 (1985), nr 30, z dnia 28.VII., s. 1, 4-5.
 • Za dużo ideologii (głos w dyskusji nad Kartą Praw i Wolności), "Rzeczpospolita" 1993, nr 17, z dnia 21.I.1993, Prawo co dnia.
 • Myślenie konstytucyjne. Raz jeszcze w sprawie tolerancji i Trybunału Konstytucyjnego, " Rzeczpospolita" 1994, nr 265, z dnia 15.XI.1994.
 • Prawa człowieka w projekcie konstytucji, "Rzeczpospolita" 23 maja 1995, s. 15.
 • Wolność religii w projekcie konstytucji, "Rzeczpospolita" 25 maja 1995.
 • Porozmawiajmy o podstawach. Wokół projektu konstytucji, "Rzeczpospolita" 25 sierpnia 1995.
 • Wokół konstytucji. Mity o nowej konstytucji, "Ku Nowej Polsce" 1996, nr 1, s. 26-27.
 • Wokół konstytucji. Po co istnieje państwo i prawo stanowione, "Ku Nowej Polsce" 1997, nr 1 (2), s. 25.
 • Regulacja nie wolna od wad. Konstytucja klauzule ograniczające prawa człowieka, "Rzeczpospolita" 15 maja 1997 r., s. 18.
 • "Wielka Ilustrowana Encyklopedia", Gutenberg-Print: Warszawa 1997, t. 23/1, hasła: Austin, John; Ahrens, Heinrich; Althusius, Johannes; Aarnio, Aulis; Alexy, Robert; Autorytaryzm; współautor haseł: Argument; Analogia; Aborcja.
 • Dostrzec problem (głos w dyskusji: "O stosowaniu przemocy wobec nieletnich. Bezsilność czy konieczność?") "Tygodnik Powszechny" 2000, nr 34, z dnia 20 sierpnia, s. 4.
 • Teczkowa moralność, "Polityka" 28 kwietnia – 5 maja 2007 r., s. 132-135. http://www.polityka.pl/archive/do/registry/secure/showArticle?id=3354792
 • Vapaus ei riitä ilman järkeä ja omaatuntoa,
  "Helsingin Sanomat", 15 XI 1998, s. C1 (wywiad udzielony z okazji 50 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dotyczący interpretacji art. 1 Deklaracji; "Helsingin Sanomat" jest największym fińskim dziennikiem, osiągającym nakład 500 tys. egz.).

Konferencje i wykłady gościnne

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

O zasięgu międzynarodowym

 • Types of the Arguments in the Discussion on the Permitting of Abortion by Law,"Ethics" Polish?British Students Symposium in Kazimierz Dolny (Poland), 23 ? 31 March 1990.
 • Some Remarks on Ontological Foundations of Social Justice, "Social Justice For and Against", Genewa, 13-15 lutego 1992.
 • The 'Right' to Choose Abortion, "Conference on Equality between Women and Men in a Changing Europe", Poznań, 31 marca 2 kwietnia 1992, organizowane przez Radę Europy;
 • Human Rights and the 'Right' to Choose Abortion, Seminar "International Promotion and Protection of Human Rights and Domestic Law and Practice", Haga, 27 kwietnia 15 maja 1992.

O zasięgu krajowym

Organizacja:

 • Jan Paweł II nauczyciel. Sympozjum naukowe, Zielona Góra 8-9 czerwca 1997 (wraz z Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym.

Udział:

 • The Conception of Freedom in the Draft Polish Constitution, V. World Congress of Christian Philosophy, 20-25 August 1996, Lublin 1996.
 • Universality of Human Rights, 23rd Study Session of International Institute of Human Rights, 20th Session of International Center for University Human Rights Teaching, Strasbourg, 2 31 lipca 1992.
 • Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości,Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sprawiedliwość prawo etyka"; organizator: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, Katowice, 15 ? 16 października 1992.
 • O wartościach i sprawiedliwości prawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wartość wolność odpowiedzialność", organizator: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, Katowice, 17 18 czerwca 1993 (referat plenarny).
 • Kilka uwag o aksjologicznych podstawach państwa prawnego, Seminarium zorganizowane przez Katedrę Teorii Państwa i Prawa UAM "Normatywne i aksjologiczne aspekty pojęcia państwa prawnego", Poznań, grudzień 1993. Powszechność praw człowieka w perspektywie ich ontycznych podstaw, VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, wrzesień 1995.
 • Prawa narodów a prawa człowieka, XXXVIII Tydzień Filozoficzny: "Prawa narodów", marzec 1996 (wykład plenarny).
 • Wartości chrześcijańskie a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Konferencja naukowa "Odzyskiwanie wartości", Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej, Toruń, marzec 1996 r. (referat plenarny).
 • Czy konstytucja może być neutralna światopoglądowo? "Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce", WSP TK, Zielona Góra, październik 1996 r. (referat plenarny).
 • Projekt konstytucji z dnia 16.I.1997 r. Uwagi krytyczne dotyczące ochrony praw człowieka, Konferencja "Projekt Konstytucji RP w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego", Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, marzec 1997 r. (głos w dyskusji, przekazany do publikacji w materiałach konferencyjnych). Prawa człowieka i prawo naturalne jako podstawa życia osobistego i społecznego, Sympozjum naukowe "Jan Paweł II nauczyciel", WSP TK, Zielona Góra, czerwiec 1997 r. (referat plenarny).
 • Dziecko poczęte jako podmiot chroniony refleksje na tle Konwencji o Prawach Dziecka, Krajowa Konferencja Naukowa "Prawa rodziny prawa w rodzinie: ze stanowiska międzynarodowych standardów praw człowieka", Toruń, 22-23, października 1998 r.
 • Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego, Aksjologiczne podstawy demokracji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 26-27 września 2001 r. (referat plenarny). Aksjologiczne podstawy �Karty praw podstawowych Unii Europejskiej�,Konferencja naukowa "Karta praw podstawowych"; Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN; Poznań, 23 I 2002 r. (referat plenarny).
 • Etyka a polityka,I Konferencja Centrum Etyki UAM (24-25 IV 2002) "Współczesne wyzwania etyczne zobowiązaniem dla uniwersytetu" (referat plenarny).
 • Wykłady gościnne o charakterze międzynarodowym 13 września 1993 "Understanding Human Rights: Philosophical Enquiry",międzynarodowy kursu International Protection of Human Rights, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 • 1 grudnia 1994 "Ontic Foundations of Human Rights",Katolicki Uniwersytet w Nijmegen (Wydział Filozofii) , Holandia
 • 20 stycznia 1995 "Ontic Foundations of Human Rights and the Problem of Universality", Uniwersytet w Utrechcie (Wydział Prawa), Holandia
 • 12 września 1996 "What are Human Rights? The Concept of Human Rights and their Extra-Legal Justification", międzynarodowy kurs International Protection of Human Rights, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 • 9 września 1997 "Understanding Human Rights: An Introduction to Philosophy of Human Rights", międzynarodowy kurs International Protection of Human Rights, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 • 8 września 1998 "Understanding Human Rights: An Introduction to Philosophy of Human Rights", międzynarodowy kurs International Protection of Human Rights, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 • 7 września 1999 "Understanding Human Rights: An Introduction to Philosophy of Human Rights", międzynarodowy kurs International Protection of Human Rights, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 • 19 września 2001 �Philosophical Foundations of Human Rights", międzynarodowy kurs International Protection of Human Rights, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 • 18 września 2002 Philosophical Foundations of Human Rights, międzynarodowy kurs International Protection of Human Rights, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN (16-25 IX).

Wykłady gościnne o charakterze krajowym

 • maj czerwiec 1997 Cykl wykładów dotyczących filozofii prawa i praw człowieka, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze.
 • 21 maja 1998 "Ontyczne podstawy praw człowieka" Katolicki Uniwersytet Lubelski, wykład zorganizowany przez Katedrę Etyki Politycznej.
 • 4 grudnia 2000 "Być miarą wszystkiego czy poznawać samego siebie"; Pajdeia 2000: "Sokrates czy sofiści?", Instytut Nauczycielski w Gorzowie.