Instytut Filozofii

Roz. Textu

dr Elżbieta Stawnicka

Oto jestem. Trwam w kręgu filozoficznym od czasów studiów filozoficznych na Uniwersytecie Wrocławskim, aż po dzień dzisiejszy. Zawsze fascynował mnie człowiek w wielu płaszczyznach i aspektach jego egzystencji i odniesień (transcendentnych, psychologicznych, aksjologicznych, międzyludzkich, kosmologicznych, itp.)

Zrazu rozpatrywałam jego fenomen w ujęciu psychoanalizy i psychologii głębi (C.G. Jung, Z. Freud), badając koncepcję nieświadomości jednostkowej i zbiorowej. Następnie zainteresowania moje ewoluowały w kierunku doświadczeń granicznych, jakim jest choroba psychiczna. W zwiążku z tym badałam koncepcję człowieka, jaką wypracował Antoni Kępiński. Efektem tych badań jest książka pt. Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego.

Kiedy przeżyłam przełom duchowy (w lutym 1993r.) i nawróciłam się (osobiście uwierzyłam Ewangelii i doświadczyłam realności Jezusa Chrystusa w swoim życiu) moją pasją stała się Biblia i prawdy tam zawarte. Pierwszą kwestią, którą opracowałam jest biblijna koncepcja człowieka (książeczka pt.: Człowiek - stworzenie, upadek, zbawienie. Obecnie studiuję Martina Bubera i jego dialogikę oraz filozofię religii.

Publikacje

Książki

 1. Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1999.
 2. Człowiek : stworzenie, upadek, zbawienie, Zielona Góra 1997.

Artykuły

 1. Biblijna koncepcja człowieka. Duch a dusza. [w:]Colloquia Communia. Filozofia człowieka, 1-2(78-79), styczeń-grudzień 2005, wyd. Adam Marszałek, pod red. Adama Chmielewskiego, s.144.
 2. Wartość szczęścia w filozofii i edukacji, Małgorzata Siwińska, Elżbieta Stawnicka, [w:] Bliskie i nieznane: integracja treści a integracja osoby: praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Pasterniaka, Tadeusza Frąckowiaka. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Poznaniu, Zielona Góra 2004.
 3. Archetypy w koncepcji nieświadomości zbiorowej C.G. Junga, [w:] Człowiek, język, wartości, pod red. Lilianny Kiejzik, WSP, Zielona Góra 1994.
 4. O sztuce życia, czyli refleksje o tym, co w życiu najważniejsze (biblijna perspektywa), Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1/2, 2005.
 5. Problem zła w chorobach psychicznych. Psychoterapia jako droga wyjścia z niego na podstawie myśli Antoniego Kępińskiego, Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 2003.
 6. Leczenie poprzez wartości na podstawie koncepcji psychoterapii w ujeciu Antoniego Kepińskiego, Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 2/3, 2002.
 7. Sumienie w ujęciu Antoniego Kępińskiego a problem uniwersalnych wartości etycznych. Etyka jako lekcja mądrości, Przegląd Religioznawczy, nr 3, 1994.
 8. Sumienie w ujęciu Antoniego Kępińskiego a problem uniwersalnych wartości etycznych. Etyka jako lekcja mądrości, Przegląd Religioznawczy, nr 3, 1994.
 9. Etos Antoniego Kępińskiego - człowieka i lekarza, Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1, 2002.
 10. Nieświadomość jako bazowy element psychiki ludzkiej (według Carla G. Junga), [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis (Prace Filozoficzne ; Z. 69), Vol. 1220, 1992.

Recenzje

 1. Problematyka systemów w filozofii Hegla / / Pisarek H. .- Warszawa , 1994 (Rec.) Elżbieta Stawnicka // Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1997, T. 1, s. 115--118.

Udział w konferencjach

(od 2003 roku)

 1. IV Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Filozofia wobec problemow wspołczesnego człowieka, wrzesień 2003.
  wystąpienie z referatem pt.: Biblijna koncepcja człowieka wobec dylematów i zagrożeń współczesnego świata
 2. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wielowymiarowy charakter dialogu i jego rola w życiu ludzi, Poznań, 23-24.06. 2004, Wydz. Teologiczny UAM,
  wystąpienie z referatem pt.: Kondycja człowieka upadłego a problem zakłóconego dialogu
 3. VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 14-18.09. 2004
  wystąpienie z referatem pt.: Biblijna koncepcja człowieka. Duch a dusza.
 4. Konferencja Naukowa pt. Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka, 23-25.11.2005 r., Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego
  wystapienie z referatem pt.: Czy Biblia jest racjonalna? Dwa modele racjonalności w podejściu do przekazu biblijnego (koncepcji kreacjonizmu).
 5. Dni Kultury Żydowskiej, Lubuska Fundacja Judaica, konferencja w Zielonej Górze w dniach 9-11.06.2006 r.
  wystąpienie z referatem pt.: Chrześcijaństwo a judaizm na podstawie pogladów Martina Bubera