Instytut Filozofii

Roz. Textu

Projekty Unijne

Studia podyplomowe finansowane z EFS

Etyka

http://etyka.uz.zgora.pl/

Dnia 3.01.2011 rozpoczął się nabór na nieodpłatne kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli z Etyki. Studia te są przeznaczone dla nauczycieli czynnych zawodowo, z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, zatrudnionych w Zielonej Górze w szkołach lub placówkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Studia są całkowicie refundowane ze środków EFS i miasta Zielona Góra. W ramach refundacji każdemu uczestnikowi przysługuje bezpłatny posiłek, udział w  zajęciach i warsztatach, pakiet środków dydaktycznych.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla nauczycieli czynnych zawodowo, z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, zatrudnionych w Zielonej Górze w szkołach lub placówkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Celem studiów jest umożliwienie uzyskania przez ww. nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a ponadto przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną i jej wykorzystania w nauczaniu etyki, tak aby kwalifikacje osób, które ukończą studia podyplomowe były porównywalne z kwalifikacjami absolwentów studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej, prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz.2110). Studia te będą prowadzone według ramowego programu studiów podyplomowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Studia te są  współfinansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia podyplomowe z etyki obejmują szeroką ofertę programową. Proponujemy zajęcia, które przygotują do nauczania etyki merytorycznie i dydaktycznie. W ramach tzw. segmentu merytorycznego oferujemy wykłady, seminaria i warsztaty z zakresu etyki ogólnej i różnych etyk szczegółowych (m.in. etyki społecznej, etyki zawodowej, bioetyki, psychologii i socjologii moralności), także historii doktryn etycznych oraz ogólny kurs historii idei filozoficznych. Ujętych w szerokim filozoficznym kontekście (wybrane zagadnienia z antropologii, aksjologii i filozofii człowieka). W tzw. segmencie dydaktycznym realizowane są zajęcia z dydaktyki etyki, różnych metod nauczania etyki, wykorzystania różnych form dydaktycznych, a także z zakresu wykorzystania technik multimedialnych i informatycznych w nauczaniu etyki.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych według wzoru MENiS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MENiS z dnia 7 września 2004r. (Dz.U. nr 207, poz. 2110), oraz Załącznika do Rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie projektu.