Instytut Filozofii

Roz. Textu

Prace przekrojowe

w porządku chronologicznym

Pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty dotyczące filozofii polskiej:

 

2011:

Tomasz Mróz, Interpretacje Państwa Platona w kontekście światopoglądu i warunków politycznych w Polsce od przełomu XIX i XX wieku do połowy wieku XX, w: Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, redakcja: Stanisław Janeczek, Rafał Charzyński, Michał Maciołek, Lublin 2011, s. 189-198. W artykule skrótowo przedstawiono skrajnie odmienne interpretacje Platońskiego projektu politycznego (T. Sinko, E. Jarra, S. Lisiecki, W. Witwicki), które pozostawały w związku z sytuacją polityczną Polski, jak i refleksję nad Politeią S. Pawlickiego i W. Lutosławskiego, omawiających ten dialog w ramach całościowej wizji filozofii Platona.

Joanna Zegzuła-Nowak, Henryk Elzenberg a szkoła lwowsko-warszawska. Złożoność wzajemnych relacji, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" t. 56 2011, s. 247-274. Streszczenie artykułu znajduje się na stronach czasopisma.

2010:

 • Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, redakcja naukowa Tomasz Mróz, Zielona Góra 2010, ss. 293. Książka zawiera opatrzony wstępem i bibliografią wybór tekstów polskich autorów poświęconych Platonowi.

2009:

 • Joanna Zegzuła-Nowak, Wzorzec postawy naukowej w założeniach programowych Szkoły lwowsko-warszawskiej, w: Filozofia jako mądrość bycia. Profesorowi Krzysztofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, redakcja naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra 2009, ss. 45-52.
 • Tomasz Mróz, Filozofia polska czy filozofia w Polsce? Opinie pierwszych polskich historyków filozofii, w: Filozofia jako mądrość bycia. Profesorowi Krzysztofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, redakcja naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra 2009, ss. 35-44. W artykule przedstawiono dyskusje nad pojęciem "filozofii w Polsce" i jej ewentualnej specyfiki, czyli możliwości istnienia filozofii polskiej. Przytoczono wypowiedzi H. Struvego, S. Garfeina-Garskiego, K. Twardowskiego, A. Zieleńczyka, R. Ingardena, B. Gaweckiego, M. Straszewskiego. Artykuł można w całości pobrać tutaj.
 • Joanna Zegzuła-Nowak, recenzja książki: Tomasz Sahaj, Problem samobójstwa w koncepcjach wybranych filozofów polskich (Elzenberg, Kotarbiński, Ślipko, Witkiewicz), Poznań 2005, 222 ss., "Lumen Poloniae" 2009, nr 2, ss. 103-110.

2008:

 • Stefan Konstańczak, Recepcja panslawizmu w polskiej filozofii i humanistyce XIX wieku, w: Filozofia słowiańska na przełomie wieków, pod red. W. Słomskiego, Warszawa 2008, ss. 81-92. W artykule zaprezentowano recepcję idei panslawizmu, która wśród patriotycznie zorientowanych filozofów i myślicieli polskich (m.in. H. Kamieńskiego) nie cieszyła się popularnością, gdyż zakładała tezę o naturalnym przywództwie Rosji wśród narodów słowiańskich.
 • B. Choińska, Stefan Konstańczak, Misja dziejowa krajów słowiańskich w historiozofii polskiej XIX wieku, w: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičtvo: osobnosti, problemy, inšpirácie, red. E. Lalikova, Š. Kostelnik, M. Rembierz, Bratislava 2008, ss. 148-166.
 • Stefan Konstańczak, Nurt neomesjanistyczny w filozofii polskiej końca XIX wieku, "Słupskie Studia Filozoficzne" 2008 nr 7, ss. 17-43. Celem artykułu było wskazanie na historiozofię jako łącznik między mesjanizmem a neomesjanizmem przełomu XIX i XX w. oraz odpowiedź na pytanie o aktualność tej koncepcji.

2006:

 • Stefan Konstańczak, Enwironmental ethics in Poland, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2006 nr 4, ss. 209-216. Artykuł jest próbą oceny stanu etyki środowiskowej w Polsce. Autor wskazał na późne zauważenie tej problematyki przez polskich etyków, spośród których na jej temat wypowiedzieli się jako pierwsi filozofowie chrześcijańscy. Zyskuje ona jednak coraz więcej zwolenników.

2005:

 • Tomasz Mróz, Lenkų filosofija Vilniuje: žingsnis detalios analizės link [recenzja książki: Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego, pod red. Józefa Pawlaka, Toruń 2002], "Problemos" 2005, t. 67, ss. 125-130. Tekst można pobrać tutaj.

2004:

 • Tomasz Mróz, recenzja książki: Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego, pod red. Józefa Pawlaka, Toruń 2002, "Parerga" 2004 nr 1, ss. 175-182.

2001:

 • Stefan Konstańczak, recenzja książki: Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, "Kultura i Edukacja" 2001 nr 3-4, ss. 158-162.

1999:

 • Ryszard Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Warszawa - Zielona Góra 1999, ss. 450. Przystępnie napisana książka składa się z 34 rozdziałów prezentujących syntetycznie najważniejsze postaci i problemy filozofii polskiej od średnowiecza do XX wieku.