Instytut Filozofii

Roz. Textu

Feliks Koneczny (1862-1949)

KonecznyFeliks Karol Koneczny był historykiem, historiozofem i filozofem społeczeństwa. Gimnazjum i studia (1883–1888) ukończył w Krakowie. W latach 1889–90 uczestniczył w ekspedycji Akademii Umiejętności do archiwów watykańskich. Zatrudniony w tejże Akademii w 1890 r., w 1897 r. przeniósł się do biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1919 r. był zastępcą profesora, a od 1920 profesorem Uniwersytetu Wileńskiego. Prowadził badania źródłowe w zakresie historii Polski, Litwy, Zakonu Krzyżackiego i Rusi od XIV do XVI w. Usunięty z katedry przez tzw. sanację w 1929 r. i pensjonowany, powrócił do Krakowa i zajął się opracowywaniem zasad porównawczej nauki o cywilizacjach oraz jej zastosowaniami. Był poza tym autorem prac z dziejów Śląska, historii administracji polskiej oraz książek i artykułów popularnych. Przed I wojną światową pisał regularnie do prasy krakowskiej, m.in. do "Czasu", "Przeglądu Polskiego" (recenzje teatralne) i "Przeglądu Powszechnego". W latach 1905–1914 redagował "Świat Słowiański". Po II wojnie publikował w "Tygodniku Warszawskim" i częstochowskiej "Niedzieli".

Feliks Koneczny

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2008:

Robert Piotrowski, Filozofia edukacji u Konecznego, w: Polskie Ethos i Logos, red. Jan Skoczyński, Kraków 2008, ss. 115-118.

2007:

Robert Piotrowski, Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski, "Archiwum historii filozofii i myśli społecznej" t. 52 (2007), ss. 217-230.

2003:

Robert Piotrowski, Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach, Warszawa 2003.

Robert Piotrowski, Geschichte is kein Bandwurm. O porównawczej teorii cywilizacji, "Peculiarity of Man" vol. 8, 2003, ss. 221-233.