Instytut Filozofii

Roz. Textu

Kazimierz Twardowski (1866-1938)

Kazimierz Twardowski

Kazimierz Twardowski urodził się w Wiedniu, gdzie ukończył elitarne gimnazjum Theresianum. Następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Wiedeńskim. Studiował matematykę, fizykę, filologię klasyczną oraz filozofię słuchając wykładów m.in. F. Brentano. W 1891 r. obronił doktorat z filozofii, a następnie uzyskał habilitację. W 1896 r. został powołany na katedrę profesorską na Uniwersytecie Lwowskim. Z uczelnią tą i z miastem związany był do końca życia. Piastował m.in. funkcję rektora uniwersytetu. Początki działalności Twardowskiego we Lwowie uznaje się za początek filozoficznej szkoły lwowskiej i później lwowsko-warszawskiej. Jego wykłady cieszyły się wielką popularnością, nie tylko wśród filozofów. We Lwowie założył Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz "Ruch Filozoficzny", którego przez szereg lat był redaktorem naczelnym. Wielu filozofów, którzy przez następne dekady kształtowali oblicze filozofii polskiej, wyszło ze szkoły Twardowskiego. Zmarł w Milanówku, pochowano go we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim.

Kazimierz Twardowski

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2015

Stefan Konstańczak, Kazimierz Twardowski o moralnych podstawach prawa pozytywnego, s. 97-106, w: Homo moralis — homo creativus. Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie Krzysztofowi Kaszyńskiemu, redakcja naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i dr hab. Joanna Dudek, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.

2012:

Joanna Zegzuła-Nowak, Kazimierz Twardowski jako wzór osobowy nauczyciela akademickiego, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" vol. 15 2012, s. 181-191. Pełny tekst można pobrać tutaj.

2011:

Joanna Zegzuła-Nowak, Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego, "Analiza i Egzystencja" 16 2011, s. 51-73. Artykuł można pobrać ze strony czasopisma.

2008:

Tomasz Mróz, Kazimierz Twardowski i Wincenty Lutosławski. Z dziejów polskich dyskusji filozoficznych, "Ruch Filozoficzny" t. LXV (2008) nr 4, ss. 577-605. W artykule opartym na archiwalnej korespondencji obu filozofów (Biblioteka PTF w Warszawie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie) przedstawiono ich relacje osobiste oraz spory filozoficzne i metafilozoficzne, jakie były przedmiotem ich listów.

Stefan Konstańczak, Edukacja filozoficzna w ujęciu Kazimierza Twardowskiego, w: Twórca szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W 70. rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego, pod red. W. Słomskiego, Warszawa 2008, ss. 93-102.

2005:

Tomasz Mróz, З листування Казимира Твардовського та Вінсента Лютославського, w: "Філософскі Пошуки" вип. XIX, Львив-Одеса 2005, ss. 193-202. W tekście tym, opartym na referacie wygłoszonym podczas konferencji "XVII Czytania poświęcone pamięci K. Twardowskiego" (Lwów 2005), przedstawiono spuściznę korespondencyjną dwóch filozofów, którzy – mimo rozbieżnych wizji filozofii – potrafili porozumieć się w wielu istotnych dla polskiej filozofii kwestiach. W tekście cytowane są archiwalne listy z Archiwum Nauki PAN i PAU oraz zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki PTF w Warszawie.

1999:

Ryszard Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Warszawa - Zielona Góra 1999. Rozdział XXVII pt. Kazimierz Twardowski czyli polska filozofia w pogoni za mirażem ścisłości, ss. 315-326. W tekście tym ukazano związki myśli Twardowskiego z filozofią F. Brentany oraz biografię naukową lwowskiego profesora. Zaznaczono także jego wpływ na E. Husserla. Omówiono program filozofii Twardowskiego w kontekście ówczesnego stanu filozofii polskiej.