Institute of Philosophy

Text Size

Jan Legowicz

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2009:

Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Filozofia wychowania Jana Legowicza, w: Filozofia. Istnienie. Myślenie. Działanie. W 100. rocznicę urodzin Jana Legowicza, pod. red. W. Słomskiego, Warszawa 2009, s. 63-76. W artykule podjęto próbę analizy opracowań Jana Legowicza na tematy wychowania i organizacji systemu oświaty. W tekstach tych Legowicz dokonywał próby uzgodnienia reprezentowanej przez siebie filozofii z uniwersalnymi celami wychowania. W świetle dokonanych analiz nie były to jednak próby udane.

2007:

Ryszard Palacz, Jan Legowicz jako historyk filozofii, "Lumen Poloniae" 2/2007, s. 7-29. W tekście omówiono biografię naukową Legowicza, jego warsztat naukowy, metodologię i osiągnięcia. Do najważniejszych i wciąż aktualnych zaliczono przede wszystkim szczegółowe artykuły, podejmujące problemy metodologiczne. Sprostowano także szereg pojawiąjących błędnych informacji z biografii Legowicza.

Stefan Konstańczak, Wątki aksjologiczne w filozofii Jana Legowicza, "Lumen Poloniae" 2/2007, s. 79-86. Punktem wyjścia dla podjętych rozważań było rozumienie terminu "filozofia" przyjęte przez Legowicza. Problemy filozoficzne, wedle Legowicza, są niezmienne i ciągle na nowo aktualizowane przez kolejne pokolenia filozofów dostosowujących je do aktualnego poziomu kultury. Specyfika poznania filozoficznego polega na tym, że jego przedmiot jest nadrzędny wobec przedmiotów wszelkich nauk szczegółowych. Wartości nie mogą być więc wynikiem doświadczenia nauk szczegółowych. Są więc rezultatem uogólnień dokonywanych przez filozofię, a zatem ich istnienie nie ma charakteru rzeczowego.

Egzemplarz "Lumen Poloniae" 2/2007, m. in. z obydwoma powyższymi artykułami można w całości pobrać tutaj.

2001:

Ryszard Palacz, Jan Legowicz jako mediewista, w: Profesor Jan Legowicz - filozof i nauczyciel, materiały pokonferencyjne przygotowane pod redakcją Czesława Głombika, Katowice 2001, s. 18-31. W artykule przedstawiono sylwetkę Legowicza mediewisty w trzech aspektach: badawczym, nauczycielskim i organizacyjnym. Najważniejszym jest pierwszy z nich i związane z nim kwestie metodologiczne.

Institute of Philosophy

al. Wojska Polskiego 71A
65-762 Zielona Góra
POLAND
/ (068) 328-31-20
Sekretariat@ifil.uz.zgora.pl