Instytut Filozofii

Roz. Textu

Prace licencjackie

Kulturoznawstwo 2012-2019

 • Jakub Całujek, Zombie w kulturze popularnej na przykładzie seriali telewizyjnych (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Karolina Chabiniak-Gąsecka, Wybrane tradycje doroczne Górali Bukowińskich z Brzeźnicy w świetle opracowań z zakresu historii i teorii kultury (promotor: Katarzyna Węgorzewska, prof. UZ)
 • Tomasz Derwich, Saga „Star Wars” jako fenomen kultury popularnej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Paulina Gerlach, Artystyczny performance jako wyraz radykalnego feminizmu na przykładzie Riot Grrrl, Pussy Riot i Femen (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Maciej Kotynia, Fenomen ateizmu wśród naukowców (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Magdalena Kozak, Fenomen kultury Coco Chanel (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Anna Krawczyk, Dylematy etyczne fotoreporterów wojennych na przykładzie Bractwa Bang Bang (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Patrycja Krzywicka, Problem miłości romantycznej na przykładzie filmu “Pięćdziesiąt twarzy Greya” (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Grażyna Lopko, Motyw demonicznego opętania w kinie na wybranych przykładach (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Natalia Luzińska, Postać elfa w powieściach fantasy (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Rebeka Markulak, Idee feminizmu w twórczości wizualnej Marty Frej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Hanna Ostrowska, Turystyka jako fenomen kultury telewizji (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Anna Pietrań, Sztuka zaangażowania w Chinach w XXI w. (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Łukasz Piwińśki, Antyutopia w kulturze popularnej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Michał Przybylak, Przemoc w grach komputerowych – analiza kulturowa (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Karolina Skórska, Wizja przyszłości człowieka na podstawie serial Czarne lustro (promotor: dr Agnieszka Szczap)
 • Karolina Wiśniewska, Przejawy niematerialnej kultury ludowej na terenie województwa lubuskiego (promotor: dr Agnieszka Szczap)

 Coaching i doradztwo filozoficzne 2015-2019

 • Jakub Stachowiak, Dylematy etyczne w pracy coacha wspierającego drużyny e-sportowe (dr Barbara Czardybon)
 • Adrian Zemsta, Coaching jako metoda szkoleniowa pracowników w przedsiębiorstwie (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Anna Antoszewska, Fenomen spotkania w myśli filozoficznej Antoniego Kępińskiego (dr Barbara Czardybon)
 • Sylwia Bajor, Coaching i doradztwo filozoficzne jako narzędzia wspierania rozwoju osobistego (dr Paweł Walczak)
 • Marlena Boranowska, August Cieszkowski jako historyk filozoficznej szkoły jońskiej (dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)
 • Marcin Brzostowski, Model coachingu koaktywnego i jego filozoficzne źródła w dialektyce Sokratejskiej (dr Barbara Czardybon)
 • Mariola Czycz-Mazur, Koncepcja człowieka w logoterapii Viktora Frankla (dr Barbara Czardybon)
 • Justyna Gołdyka, Status moralny zwierząt w filozofii Petera Singera (dr Tomasz Turowski)
 • Kamil Gozdur, Cycero - coach czy jedynie retor? (prof. dr hab. Lilianna Kiejzik)
 • Paulina Jarząb, Coaching jako proces wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi (dr Barbara Czardybon)
 • Wojciech Juszczak, Tradycja ZEN w coachingu (dr Barbara Czardybon)
 • Michał Kalinowski, Coaching jako ogólna metoda rozwoju osobistego (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Paula Kałużna, Wątki feminizmu drugiej fali w twórczości Simone de Beauvoir (dr Tomasz Turowski)
 • Marcin Kochan, Etyka stoicka w praktyce ascetycznej Ojców Pustyni (dr Justyna Kroczak)
 • Wojciech Kosowicz, Problem świadomości ciała w coachingu sportowym (dr Barbara Czardybon)
 • Martyna Krawczonek, Coaching i doradztwo filozoficzne w pracy managera klubu fitness (dr Paweł Walczak)
 • Karolina Kupczyk, Problematyka gender w dziełach Simone de Beauvoir (dr Agnieszka Szczap)
 • Kinga Kuźma, Stuarta Milla koncepcja wolności (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Joanna Łajdanowicz, Filozoficzne i praktyczne aspekty uważności w coachingu (dr Barbara Czardybon)
 • Ewelina Majsak, C. G. Junga teoria osobowości jako podstawa narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych w business coachingu (dr Barbara Czardybon)
 • Patryk   Malus,  Coaching i doradztwo filozoficzne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (dr Paweł Walczak)
 • Jakub Małczak, Wpływ myśli Sokratejskiej na powstanie coachingu (dr Barbara Czardybon)
 • Alicja Michalska, Wykorzystanie metod coachingu i doradztwa filozoficznego w rozwoju kompetencji zawodowych kadry kierowniczej (dr Paweł Walczak)
 • Katarzyna Rogozińska, Miłość jako motor ludzkich działań w 'Uczcie' Platona (dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)
 • Michał  Rosiński, Filozoficzne podstawy coachingu poznawczo-behawioralnego (CBC) w myśli Marka Aureliusza i Epikteta (dr Barbara Czardybon)

Filozofia 

2020

 • Anna Nehring-Rupińska, Ograniczenia darwinizmu w świetle Michaela Behe`ego koncepcji nieredukowalnej złożoności (dr Dariusz Sagan)
 • Piotr Rupiński, Jan Paweł II o teorii ewolucji (dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ)

2019

 • Małgorzata Uglik, Realizm historyczny Władysława Strzemińskiego (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)

2018

 • Adrian Habura, Sokratejska filozofia wychowania na podstawie Apologii Platona i Ksenofonta  (dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)

2016

 • Aleksander Kostyszak, Roberta Nozick'a utopijna wizja państwa (dr hab. Tomasz Mróz)
 • Karina Kisiel-Szymczak, Religia w świetle krytyki Ludwiga Feuerbacha (prof. dr hab. Lilianna Kiejzik)
 • Michał  Adamkiewicz, Człowiek jako 'owca i 'wilk' w antropologii Ericha Fromma (dr hab. Tomasz Mróz)
 • Janusz Wujda, Jana Narvesona filozoficzne argumenty przeciwko pacyfizmowi (dr hab. Tomasz Mróz)
 • Łukasz Zawadzki, Stanisława Kowalczyka personalistyczna filozofia sportu (dr hab. Tomasz Mróz)

2015

 • Patryk Woroniec, Idea Istoty Najwyższej w Wilhelma Schmidta teorii monoteizmu pierwotnego (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Kinga Smolińska, Problem wolności kobiet w Koranie (dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)

2014

 • Agnieszka Biesiadecka, Blaise Pascal: o wielkości i nędzy człowieka (dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Beata Tomkowiak, Kategoria miłości w filozofii człowieka Ericha Fromma (dr hab. Krzysztof Kaczyński, prof. UZ)

 2013

 • Magdalena Burzyńska, Józefa Tischnera filozofia nadziei (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Artur Gierzkiewicz, Koncepcje państwa i prawa w ujęciu Charlesa Monteskiusza i Jeana-Jacques Rousseau (Prof. Lilianna Kiejzik)
 • Łukasz Nowak, Problem interpretacji absolutu w 'Filozofii Dziejów' G. W. F. Hegla (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Krzysztof Wilk, Eugenika - problem czy szansa we współczesnym świecie? (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)

 2012

 • Dorota Atamanik, Psychoanalityczna koncepcja sztuki (dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Joanna Deorowicz, Henryka Skolimowskiego eko-etyka (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Karol Drewniaczyk, Postulat realizmu praktycznego w etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Anna Droś, Gioyanniego Pico Delia Mirandola filozoficzna koncepcja człowieka (dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Natalia Górska, Zjawisko przemocy w rodzinie w ocenie etyki społecznej (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Piotr Grela, Eutanazja jako problem moralny współczesnego świata (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Kich, Pamięć historii w hermeneutyce filozoficznej Paula Ricoeura (dr hab. Stefan Konstańczak prof. UZ)
 • Łukasz Kołodziej, Znaczenie wyrażenia 'anything goes' w eseju Paula K. Feyerabenda Against Method z 1970 r.  (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Rafał Maksymiuk, Henry'ego Thoreau koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa (dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Renata Merda, Aksjologiczna funkcja pracy w filozofii Józefa Tischnera (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Katarzyna Olszewska, Naturalizm w etyce wobec odkryć współczesnej neurobiologii (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Zofia Sadowska, Prawne i etyczne aspekty życia zwierząt w świadomości człowieka (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Światłowska Daria, Problem aborcji we współczesnej bioetyce (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)

 2011

 • Anna Giec, Argumenty Karola Darwina za biologicznym pochodzeniem człowieka (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Bartosz Hoder, Pojęcie dialogu filozoficznego (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Paula Kemp, Problem aborcji w encyklice "Evangelium Vitae" Jana Pawła II (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Kamil Kleszczyński, Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Mateusz Krzyżanowski, Immanuela Kanta filozofia wiecznego pokoju (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Angelina Kusiak, Polskie badania filozofii Piotra Kropotkina (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Natalia Maciaszek, Koncepcja człowieka w twórczości Markiza de Sade (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Julita Oparska, Trudności ludzkiego sumienia. Absurd i bunt jako wyznaczniki filozofii Alberta Camusa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Aleksandra Padniewska, Między życiem a śmiercią. Eutanazja jako problem etyczny w etyce chrześcijańskiej oraz utylitaryzmie Petera Singera (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Julita Polańska, Antropologia w ujęciu Immanuela Kanta (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Marcin Serba, Filozofia sportu - pole problemowe i konceptualne (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)

2010

 • Aniela Agopsowicz, Istota ludzkiej wolności w filozofii św. Augustyna (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Anna Bilon, Karla Rajmunda Poppera koncepcja społeczeństwa obywatelskiego (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Aleksandra Bulaczek, Prymat agatologii wobec ontologii w ujęciu Józefa Tischnera (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Natalia Buż, Społeczeństwo totalitarne jako przedmiot analizy filozoficznej w ujęciu Hannah Arendt (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Paweł Czuszke, Etyczne aspekty filozofii Alaina Badiou (promotor; dr hab. Krzystof Kaszyński, prof. UZ)
 • Gerard Dmuch, Sztuka walki jako droga doskonalenia wewnętrznego w filozofii Wschodu (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Marek Gonciarz, Eksperyment Benjamina Libeta a wolna wola (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Adam Grześków, Wpływ społeczeństwa na rozwój człowieka w filozofii Ericha Fromma (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Bartosz Hoder, Pojęcie dialogu filozoficznego (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Leszek Kaczmarski, Estetyzacja rzeczywistości według koncepcji Wolfganga Welscha (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Karolina Muszyńska, Zasady etyki społecznej w "Polityce" Arystotelesa (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Inna Nikiforova, Filozofia jako Paideia (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Katarzyna Piłka, Dawida Hume'a analiza pojęcia moralności (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Marika Poprawska, Mityczność w kulturze popularnej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Kinga Pryputniewicz, Człowiek jako istota erotyczna według Freuda (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Jakub Stefanik, Antropologia Tadeusza Kotarbińskiego (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Szot, Różne oblicza Lewiatana (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Paulina Świeca, Moralno-prawne aspekty eutanazji w XXI wieku (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Turonek, Poglądy etyczne cyników (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Weronika Wolańska, Gottfrieda Wilhelma Leibniza analiza fenomenu ludzkiego umysłu (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Grzegorz Wysoczański, Umowa społeczna jako podstawa demokracji idealnej Jeana-Jacquesa Rousseau (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Zagożdżon, Donatien Alphonse Francis de Sade - studium zła (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)

2009

 • Bartosz Błaszczak, Johna McTaggarta koncepcja nierealności czasu (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Anna Goździewska, Pacala Boyera teoria religii jako produktu ubocznego ewolucji (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Agnieszka Gruszka, Fenomen religijności w koncepcji neopsychoanalizy Ericha Fromma (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Weronika Guzik, Myśl filozoficzna Jukuba Bohme (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Tomasz Hołownia, Religia jako ideologia w ujęciu Karla Mannheima (promotor: dr Roman Sapeńko)
 • Rafał Kłoda, Spory o zakres wolności wypowiedzi dziennikarskiej w etyce polskiej po 1989 roku (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Ewa Komorowska, Tożsamości i różnice koncepcji umowy społecznej Thomasa Hobbesa, Johna Locke'a i Jean-Jacques Rousseau (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Zofia Krawiec, Wątki antropologii filozoficznej w twórczości Michela Houellebecqua (promotor: dr Roman Sapeńko)
 • Agnieszka Krukowska, Koncepcja deizntegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego w świetle teorii filozofii osobowości (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Małgorzata Kwitowska, Koncepcja szczęścia w filozofii Ericha Fromma (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Kornelia Lis, Problem tożsamości żydowskiej po Holokauście. Analiza rozwiązania Emila L. Fackenheima (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Grzegorz Malec, Ewolucja stanowiska Karola Darwina wobec religii (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Radosław Milczarek, Etyka XIV Dalajlamy (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Maciej Neczaj, Holizm Kena Wilbera (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Izabela Obłaczyńska, Geneza religii według Zygmunta Freuda (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Natalia Pajser, Aborcja jako problem moralny w ujęciu Petera Singera (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Radosław Plato, Analiza pojęcia strzałki czasu na przykładzie strzałki termodynamicznej (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Maja Porzucek, Pomiędzy naturą a kulturą - człowiek w aksjologii Romana Ingardena (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Karolina Stencel, Michał Bakunin o zniewoleniu człowieka przez państwo, Boga i religię (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Maja Suchecka, Wątki feministyczne w twórczości filozoficznej Julii Kristevy (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Helena Ziemba, Godność osoby umierającej jako problem bioetyczny (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Katarzyna Wancław, Ericha Fromma psychoanalityczna koncepcja miłości (promotor: dr Roman Sapeńko)
 • Agata Wójtowicz, Sola fide: w tradycji protestantyzmu Marcina Lutra i w filozofii Lwa Szestowa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)

2008

 • Aleksandra Babij, Metafizyka Andrzeja Towiańskiego (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Krystyna Budynek, Filozoficzne aspekty pedagogiki steinerowskiej (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Natalia Fabisiak, Antropologia filozoficzna Heleny Piotrowny Bławatskiej (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Monika Głuszczak, Charlesa Lesliego Stevensona znaczenie i funkcja wypowiedzi etycznych (promotor: dr Joanna Dudek)
 • Anna Janczys, Krytyka filozofii G.W.F. Hegla w pracy "Hegel und Zeit" Rudolfa Hayma (promotor: dr Tomasz Mróz)
 • Iwona Jankowska, Geneza religii w ujęciu brytyjskich ewolucjonistów kulturowych XIX w. (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Natalia Jankowska, Świat wartości w ujęciu Henryka Elzenberga (promotor: dr Joanna Dudek)
 • Sylwia Jankowska-Zalas, Nieśmiertelność duszy w filzofii Platona (promotor: dr Roman Sapeńko)
 • Katarzyna Koziejko, Putnama krytyka Quine'a ujęcia analityczności (promotor: dr Maciej Witek)
 • Marta Kowcz, Maurica Merleau-Ponty'ego koncepcja percepcji (promotor: dr Maciej Witek)
 • Jolanta Krawiec, Fryderyka Nietzschego koncepcja prawdy (promotor: dr Maciej Witek)
 • Justyna Kroczak, Polskie badania filozofii Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Marcelina Kuczyńska, Johna R. Searle'a krytyka obliczeniowej teorii umysłu (promotor: dr Maciej Witek)
 • Paweł Lepka, Junga pojęcie nieśmiertelności (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Anna Mazur, Alasdaira MacIntyre'a ocena twórczości Fryderyka Nietzschego (promotor: dr Joanna Dudek)
 • Emilia Młynarczyk, Pojęcie ethosu w etyce dziennikarskiej (promotor: dr Joanna Dudek)
 • Agata Muchowska, Zbigniewa Szawarskiego koncepcja poszanowania życia (promotor: dr Joanna Dudek)
 • Wojciech Oleksyk, Koncepcja systemu autonomicznego w doktrynie cybernetycznej Mariana Mazura (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Maja Orczykowska, Problem redukcji sumienia w twórczości Emila Durkheima (promotor: dr Joanna Dudek)
 • Magdalena Pater, Petera Singera kategoria "postępu w etyce" (promotor: dr Joanna Dudek)
 • Maciej Piwek, Antropologia Karola Wojtyły (promotor: dr Tomasz Mróz)
 • Anna Podborączyńska, Filozoficzne inspiracje Aelreda z Rievaulx koncepcji przyjaźni (promotor: dr Tomasz Mróz)
 • Wojciech Rarok, Witelona koncepcja światła (promotor: dr Tomasz Mróz)
 • Karolina Rożko, Ruth G. Milikan krytyka Freda Dretskiego koncepcji znaku naturalnego (promotor: dr Maciej Witek)
 • Anna Samek, Wpływ Henryka Elzenberga na twórczość Zbigniewa Herberta (promotor: dr Tomasz Mróz)
 • Aleksandra Samól, Trzy starożytne koncepcje szczęścia - Arystoteles, Epikur, Seneka (promotor: dr Tomasz Mróz)
 • Mariusz Siwek, J.J.C. Smarta i Thomasa Nagela interpretacje Ludwiga Wittgensteina uwag o doznaniach. Analiza porównawcza (promotor: dr Maciej Witek)
 • Anna Słoniowska, Protofilozofia u starożytnych Egipcjan na przykładzie pojęcia duszy (promotor: dr Robert Piotrowski)
 • Radosław Stoga, Pojęcie buntu w aksjologii i etyce Alberta Camusa (promotor: dr Joanna Dudek)
 • Justyna Swacha, Podstawy edukacji filozoficznej w przedszkolu i szkole podstawowej (promotor: dr Tomasz Mróz)
 • Tomasz Szubart, Johna L. Austina krytyka fundamentalizmu w świetle eksternalizmu epistemologicznego (promotor: dr Maciej Witek)
 • Ewa Świętek, Filozofia Giordana Bruna w świetle oskarżeń Świętego Oficjum (promotor: dr Tomasz Mróz)
 • Kamila Wawrzyniak, Williama Jamesa koncepcja woli (promotor: dr Maciej Witek)
 • Julita Wojciechowska, Egzystencjalizm feministyczny Simone de Beauvoir jako filozofia płci (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Piotr Wróblewski, De Sade'a koncepcja wolności (promotor: dr Robert Piotrowski)

2007

 • Paweł Płoszaj, Koncepcja człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Magdalena Ratajczak, Poglądy Hobbesa na państwo (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)

2005

 • Wojciech Augustowski, Immanuela Kanta koncepcja wiecznego pokoju (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Magdalena Diduszko, Idea historii powszechnej. Wizje przyszłych losów ludzkości Francisa Fukuyami i Samuela Huntingtona (promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ)
 • Patrycja Dorabialska, Jak się staje człowiek? Koncepcja człowieka w wybranych dziełach Ericha Fromma (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Gruna, Heliocentryzm Mikołaja Kopernika wobec tradycyjnej astronomii i późniejszych odkryć naukowych (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Mateusz Grześkowiak, W poszukiwaniu istoty miłości erotycznej (promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ)
 • Przemysław Janiszyn, "Ludzkie królestwo we wszechświecie", czyli Franciszka Bacona koncepcja człowieka (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Dawid Kędzia, Bóg jako postulat w transcendentalnej filozofii Immanuela Kanta, a "śmierć Boga" u Fryderyka Nietzschego (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Anna Kordus, Woltera koncepcja człowieka jako wytworu cywilizacji (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Ewa Majkut, Wartości i powinności w etyce nauczycielskiej (promotor: dr hab. Zdzsław Kalita, prof. UZ)
 • Martyna Marcinkowska, Wizja człowieka kształtowanego przez rzeczywistość społeczną na podstawie traktatu Książę Nicòlo Machiavellego (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Urszula Moskaluk, Paternalizm a prawa pacjenta w etyce lekarskiej (medycznej) (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Agnieszka Maria Peczyńska, Etyka wobec przemocy i terroryzmu (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Maciej Piosik, Zasada NOMA (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Jacek Przybysz, Etyczny wymiar kary śmierci (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Małgorzata Rejdaszko, Duch romantyzmu a parki krajobrazowe (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Agnieszka Stanisława Skowrońska, Czesława Znamierowskiego koncepcja życzliwości powszechnej (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Joanna Tomys, Koncepcja płci według Platona - przejawem państwa totalitarnego? (bez daty; promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ)
 • Ewelina Topolska, Erazma z Rotterdamu humanistyczna wizja człowieka (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Dominika Trychan, Tabliczkowa teoria Księgi Rodzaju a hipoteza dokumentarna (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Marek Węglewski, Tomasza Hobbesa filozofia człowieka (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)

2004

 • Ireneusz Komar, Fundamentalizm w islamie (promotor: prof. dr hab. Wojciech Sady)
 • Joanna Najder, Argumenty antykreacjonistyczne w "O powstawaniu gatunków" Karola Darwina (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)

2003

 • Michał Ferdynus, Zasada antropiczna a wszechświaty równoległe (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Karolina Hołownia, Recepcja pism Fryderyka Nietzschego w Polsce (promotor: prof. zw. dr hab. Ryszard Palacz)
 • Anna Pogorzelska, Koncepcja społeczeństwa otwartego wg Karla R. Poppera (promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha)