Instytut Filozofii

Roz. Textu

Badania prowadzone w Zakładzie Historii Filozofii

W Zakładzie Historii Filozofii są prowadzone badania na temat dziewiętnastowiecznej filozofii rosyjskiej (Włodzimierz Sołowjow) oraz dwudziestowiecznej emigracyjnej rosyjskiej filozofii religijnej (S. Bułgakow, P. Floreński, L. Karsawin), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sofiologii – nauki o Sofii-Mądrości Bożej, filozofii wszechjedności, koncepcji Bogoczłowieczeństwa i różnych nurtów rosyjskiego anarchizmu (M. Bakunin, P. Kropotkin, L. Tołstoj).

Przedmotem badań w Zakładzie jest także europejska filozofia współczesna ze szczególnym uwzględnieniem poststrukturalizmu M. Foucault (kwestia dwóch poziomów wiedzy: archeologicznego i genealogicznego) i filozofii feminizmu egzystencjalnego S. de Beauvoir (problematyka kobiety jako Innego) oraz zagadnienie relacji egzystencjalizmu z marksizmem w filozofii J.-P. Sartre`a.

Innym obszarem badań jest polska filozofia wieku XIX i XX, zwłaszcza mesjanizm (A. Cieszkowski), neomesjanizm (W. Lutosławski) oraz miejsce tego nurtu filozofii w szerszej perspektywie myśli polskiej, w relacji z przedstawicielami np. neoscholastyki (S. Pawlicki) czy szkoły lwowskiej (K. Twardowski). Z filozofów starożytnych przedmiotem badań jest Platon, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji jego dzieł w myśli polskiej.