Instytut Filozofii

Roz. Textu

Badania prowadzone w Zakładzie Filozofii Kultury

Obszar badawczy i zainteresowania badawcze w zakładzie koncentrują się na szeroko pojętej problematyce współczesności i współczesnej kultury analizowanej z perspektywy filozofii kultury i estetyki w odniesieniu do problematyki ponowoczesności; w tych ramach ze szczególną uwagą rozwijane są zagadnienia dotyczące estetyzacji kultury, estetyki nowych mediów i estetyki reklamy. Osobnym, pogłębianym obszarem badawczym jest estetyki krajobrazu, z akcentem stawianym na angielską estetyki XVIII wieku oraz współczesne nurty estetyki ekologicznej i środowiskowej.

Badania prowadzone w Zakładzie Filozofii Kultury:

 • Estetyka przełomu XIX/XX wieku.
 • Perspektywa przekształceń kultury współczesnej i możliwości projektowania jej rozwoju.
 • Sztuka współczesna jako wyraz transgresyjnej skłonności człowieka versus zracjonalizowane strategie artystyczne.
 • Estetyka współczesności - estetyczne strategie kultury popularnej.
 • Mit w kulturze popularnej.
 • Estetyka reklamy.
 • Transkulturowa funkcja reklamy.
 • Filozofia mediów.
 • Nowe media ujmowane w kontekście filozofii kultury i antropologii filozoficznej.
 • Formy i treści kultury Sieci - ich technologiczne i medialne uwarunkowania.
 • Synteza teorii kultury medialnej w kontekście konwergencji i digitalizacji mediów.
 • Filozofia kultury i estetyka w Rosji i na Ukrainie.