Instytut Filozofii

Roz. Textu

Badania prowadzone w Zakładzie Etyki

Badania prowadzone w zakładzie obejmują zarówno etykę, jak i antropologię filozoficzną. Szereg badań obejmuje problematykę z zakresu historii tych dyscyplin, podejmowaną często w kontekście aktualnych problemów systematycznych.

Zakład Etyki uczestniczy (jako podmiot zbiorowy) od dn. 1.10.2011 w międzynarodowym projekcie badawczym ID 21120164 realizowanym pod patronatem International Visegrad Fund. Nazwa projektu: Professional Ethics in Biomedical Professions in V4. Projekt jest realizowany pod kierunkiem prof. Vasila Gluchmana – dziekana Wydziału Filozofii na Uniwersytecie w Presovie (Słowacja).


Prowadzone są prace nad następującymi zagadnieniami z zakresu historii refleksji filozoficznej:

 • Platona koncepcja sprawiedliwości.
 • Tomasza z Akwinu koncepcja prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa naturalnego.
 • Problematyka godności człowieka w filozofii starożytnej i średniowiecznej.
 • Człowiek jako twórca kultury w perspektywie filozofii Leona Battisty Albertiego.
 • Humanizm Angelo Poliziano w filozofii renesansu.
 • Aksjologia i antropologia Henryka Elzenberga.
 • Myśl etyczna Marii Ossowskiej.
 • Marii Ossowskiej analiza przemian moralnych w polskim społeczeństwie XX w.
 • Powiązania między etyką, antropologią i ontologią w koncepcji Petera Singera.
 • Filozofia Józefa Tischnera, przede wszystkim dotycząca wychowania.
 • Myśl antropologiczna Zygmunta Baumana.
 • Etyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
 • Etyczna ocena światowego kryzysu gospodarczego.
 • Dyskurs przemocy w bioetyce współczesnej.
 • Spory i polemiki filozoficzne w filozofii polskiej II połowy XX w.
 • Główne nurty współczesnej filozofii edukacji.
 • Filozoficzne podstawy aksjocentryzmu i pajdocentryzmu.
 • Filozofia dziecka - dzieciństwo jako kategoria filozoficzna.

Z punktu widzenia bardziej szczegółowych dziedzin, w sferze zainteresowań pracowników zakładu, obok etyki i antropologii filozoficznej pozostaje:

 • Bioetyka.
 • Etyka medycyny.
 • Etyka dziennikarska.
 • Etyka przedsiębiorczości.
 • Filozofia wychowania.
 • Filozofia prawa i praw człowieka w szczególności.