Instytut Filozofii

Roz. Textu

prof. zw. dr hab. Andrzej Wiśniewski, UAM

Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski ukończył studia magisterskie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam też, w roku 1986, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Generowanie pytań przez zbiory zdań. W roku 1991, na podstawie pracy Stawianie pytań: logika i racjonalność, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii (specjalność: logika filozoficzna) na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Tytuł profesora otrzymał w roku 1999.

W latach 1981-95 prof. Wiśniewski zatrudniony był w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, zaś od roku 1995 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze (od 2001 r. w Uniwersytecie Zielonogórskim). W latach 1995-2002 prof. Wiśniewski pełnił funkcję kierownika Zakładu Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii tej uczelni, zaś w latach 1996-99 był dyrektorem Instytutu Filozofii. Od września 1999 r. do sierpnia 2001 r. prof. Wiśniewski pełnił funkcję Rektora WSP TK w Zielonej Górze, walnie przyczyniając się do utworzenia, poprzez połączenie z Politechniką Zielonogórską, Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2005 r. prof. Wiśniewski jest profesorem zwyczajnym UAM w Poznaniu i kierownikiem Pracowni Logiki i Kognitywistyki Instytutu Psychologii UAM.

Prof. Wiśniewski jest cenionym w świecie specjalistą w zakresie logiki filozoficznej, w szczególności logiki pytań. Za fundamentalną w tej dziedzinie monografię, The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences (Kluwer Academic Press, 1995) prof. Wiśniewski otrzymał w 1996 r. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto w obszarze jego zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu logiki epistemicznej, logik parakonsystentnych, teorii dowodu, formalnej analizy procesów poznawczych i wykorzystania metod formalnych w kognitywistyce. Podstawowe pojęcia opracowanych przez niego koncepcji zostały obszernie omówione w ostatnim wydaniu Routledge Encyclopaedia of Philosophy, hasło: Questions, jak również w tomie VIII najnowszego wydania Handbook of Philosophical Logic (Kluwer AP, 2002).

Wśród stypendiów zagranicznych, przyznanych prof. Wiśniewskiemu, wspomnieć należy m.in. stypendia fundacji Fulbrighta (w University of California, Riverside, USA, 1993-94) i Mellona (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wasenaar, Holandia, 1997) oraz stypendium Królewskiej Flamandzkiej Akademii Belgijskiej (Bruksela, 2002-03). Prof. Wiśniewski brał również udział w kilku międzynarodowych programach badawczych, m.in.: A formal study of topics from the philosophy of the science, especially in terms of adaptive and erotetic logics and of their combination (2001-2004, program współfinansowany przez: Flemish Minister responsible for Science and Technology oraz KBN) oraz The dynamics of inquiry (The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, 2002-03). W 2002 r. prof. Wiśniewski został laureatem Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (edycja 2002-05).

Prof. Wiśniewski ma w swoim dorobku kilkadziesiąt wystąpień na międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych (w tym m.in. w USA, Wlk. Brytanii, Belgii, Szwecji, Finlandii i we Włoszech) oraz liczne nagrody za działalność naukową i organizacyjną. Był również (bądź jest obecnie) członkiem organizacji naukowych (m.in. Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki) a także redaktorem bądź członkiem rad programowych kilku znaczących czasopism naukowych (Studia Logica, Studia Metodologiczne, Filozofia Nauki).

Kształcenie kadr (doktoraty):

 • 1997, Piotr Leśniewski, rozprawa doktorska: Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań
 • 2001, Mariusz Urbański, rozprawa doktorska: Tabele syntetyczne a logika pytań
 • 2006, Dorota Leszczyńska, rozprawa doktorska: The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics

Najważniejsze publikacje:

KSIĄŻKOWE:
 • Andrzej Wiśniewski: The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/ London 1995, Seria "Synthese Library", vol. 252, stron 255
 • Andrzej Wiśniewski: Stawianie pytań: logika i racjonalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990, Seria "Realizm Racjonalność Relatywizm", t. 28, stron 145
 • Leon Koj, Andrzej Wiśniewski: Inquiries into the Generating and Proper Use of Questions, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1989, Seria "Realizm Racjonalność Relatywizm", t. 12, stron 157
 • Andrzej Wiśniewski, Jan Zygmunt (eds.): Erotetic Logic, Deontic Logic and Other Logical Matters. Essays in Memory of Tadeusz Kubiński, Acta Universitatis Wratislaviensis 1890, Logika 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, stron 175

ARTYKUŁY:

W języku angielskim:

 1. Implied questions, Manuscrito. Revista Internacional de Filosofia13, No. 2, 1990, s. 23-38
 2. Erotetic arguments: a preliminary analysis, Studia Logica50, No. 2, 1991, s. 261-274
 3. Reducibility of questions to sets of yes-no questions, Bulletin of the Section of Logic22, No. 3, 1993, s. 119-126
 4. Erotetic implications, Journal of Philosophical Logic23, No. 2, 1994, s. 174-195
 5. On the reducibility of questions, Erkenntnis40, No. 2, 1994, s. 265-284
 6. (współautor: Theo A. F. Kuipers), An erotetic approach to explanation by specification, Erkenntnis40, No. 3, 1994, s. 377-402
 7. The logic of questions as a theory of erotetic arguments, Synthese109, No. 1, 1996, s.1-25
 8. Some foundational concepts of erotetic semantics, w: M. Sintonen (ed.), Knowledge and Inquiry: Essays on Jaakko Hintikka's Epistemology and Philosophy of Science, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities51, Rodopi, Amsterdam/ Atlanta 1997, s. 181-211
 9. Kubiński's theory of questions, w: Andrzej Wiśniewski and Jan Zygmunt (eds.), Erotetic Logic, Deontic Logic and Other Logical Matters, Wrocław 1997, s. 29-50
 10. Two logics of occurrent belief, Logika 18, Acta Universitatis Wratislaviensis2023, 1998, s. 115-121
 11. Erotetic logic and explanation by abnormic hypotheses, Synthese120, No. 3, 1999, s. 295-309
 12. Questions and inferences, Logique et Analyse173-175, 2001, s. 5-43
 13. (współautor: Piotr Leśniewski), Reducibility of questions to sets of questions: some feasibility results, Logique et Analyse173-175, 2001, s. 93-111
 14. Weak epistemic logics, immediate consequence, and paraconsistency, Logique et Analyse177-178, 2002, s. 175-184
 15. Erotetic search scenarios, Synthese134, No.3, 2003, s. 389-427
 16. Socratic proofs, Journal of Philosophical Logic33, No. 3, 2004, s. 299-326
 17. Erotetic search scenarios, problem-solving, and deduction, Logique et Analyse185-188, 2004, s. 139-166
 18. (współautorzy: Guido Vanackere, Dorota Leszczyńska), Socratic proofs and paraconsistency: A case study, Studia Logica80, 2005, s. 431-466
 19. (współautor: Adam Grobler), Explanation and Theory Evaluation, w: Roberto Festa, Atocha Aliseda, Jeanne Peijnenburg (eds.), Cognitive Structures in Scientific Inquiry. Essays in Debate with Theo Kuipers, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities84, Amsterdam/New York, Rodopi, 2005, s. 299-310
 20. Reductibility of safe questions to sets of atomic yes-no questions, w: J.J. Jadacki and J. Paśniczek (eds.), Lvov-Warsaw School: The New Generation, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities89, Amsterdam/New York, Rodopi, 2006, s. 215-236 [w druku]
 21. (współautor: Vasilyi Shangin), Socratic proofs for quantifiers, Journal of Philosophical Logic35, No. 2, 2006, s. 147-178

W języku polskim:

 • Charakterystyka pewnych związków między problemami filozoficznymi, Studia Filozoficzne, Nr 8-9, 1983, s. 211 225
 • O pewnych konsekwencjach postulatu empirycznej falsyfikowalności twierdzeń logiki, Studia Metodologiczne, vol. 26, 1991, s. 129-138
 • Sceptycyzm a kryterium prawdy, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, t. 12, 1992, s. 173-190
 • Erotetyczne aspekty racjonalności, w: J. Such i in. (red.) Rozprawy i szkice z filozofii nauki, PWN, Warszawa Poznań 1992, s. 212-226
 • O logice stwierdzania, w: J. Paśniczek i in.(red.), Między logika a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 53-63
 • Logika a zbiory sytuacji, w: R. Kubicki, P. Zeidler (red.), Od logiki do estetyki. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Ławniczakowi, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 13-25