Instytut Filozofii

Roz. Textu

Artykuł w Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies

W najnowszym wydaniu czasopisma Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies znajduje się artykuł Adama Trybusa pt. Two of a Kind: Setting the Record Straight on Russell’s Exchange with Ladd-Franklin on Solipsism. Oto wyjątek z abstraktu:

[Solipsism is] a theme that was important for Russell throughout his writings. In fact, in some of his works he famously mentions his encounters with Ladd-Franklin, hinting at a difference of opinions and her inability to see the inconsistency in what she claimed. After analysing the correspondence, with some letters resurfacing only recently, one sees a completely different picture: Russell not only does not object to what she claims, he even agrees with her! This article aims to show what really transpired as evidenced by the letters, of which seven of the extant eleven are reproduced in full with annotations.

Nowy artykuł dr. Trybusa

W czasopiśmie History and Philosophy of Logic ukazał się artykuł autorstwa Adama Trybusa i Bernarda Linsky'ego pt. "On Jan Łukasiewicz's 'The Principle of Contradiction and Symbolic Logic'" oraz tłumaczenie dodatku do książki Jana Łukasiewicza "O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa" wraz z komentarzem obu autorów. Oto wyjątek z artykułu:

While the appendix closely follows Couturat's 1905 book L'algebra de la logique (The Algebra of Logic), footnotes show that Łukasiewicz was aware of the work of Peirce, Huntington and Russell (before Principia Mathematica). This appendix was influential in the development of the Polish school of logic, directly inspiring Stanisław Leśniewski and Leon Chwistek and more widely by serving as a text of the new symbolic logic. This appendix was an important source of the dominant algebraic logic in Poland, but also indicates that Łukasiewicz appreciated Russell's axiomatic approach to logic.

Odczyt w ramach spotkań PTF

23 stycznia o godz. 17.00, w auli H w budynku Collegium Neofilologicum odbędzie się wykład dr. hab. Stefana Konstańczaka pt. "Kłopot z naukowością etyki".

Serdecznie zapraszamy,

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Zielonej Górze
Cykl wykładów w bieżącym semestrze nosi tytuł "Humanizm jako program etyczny".

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kleszczyńskiego

10 stycznia 2020 r. w Instytucie Filozofii UZ odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Kleszczyńskiego pt. Filozoficzne aspekty grywalizacji:

W wyniku intensywnego rozwoju gier cyfrowych rozpowszechniła się idea, że rozmaite aspekty rzeczywistości mogą także przyjmować postać gry i dalece wykracza to poza sferę rozrywki. Zjawisko to nosi nazwę grywalizacji. W pracy termin ten rozumiany jest jako uniwersalny mechanizm transformacji kultury, łączący jej elementy w struktury, które nazywamy grami.

Promotorami rozprawy byli dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ oraz dr Marcin Sieńko (promotor pomocniczy); natomiast recenzentami byli dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW oraz dr hab. Konrad Dominas, prof. UAM. Komisja doktorska przyjęła obronę i jednomyślnie podjęła decyzję o wystąpieniu do Senatu UZ z rekomendacją w sprawie nadania stopnia doktora mgr. K. Kleszczyńskiemu oraz wyróżnienia jego pracy doktorskiej. 15 stycznia 2020 r. Senat przyjął odpowiednie uchwały. Gratulujemy!

Światowy Dzień Logiki

Unesco ogłosiło 14 stycznia Światowym Dniem Logiki. Oto jak ów dzień świętowany był na świecie w 2019 i 2020 roku.

Publikacja Dr. Turowskiego

W wydawnictwie Universitas ukazała się książka dra Tomasza Turowskiego pt. Zmierzch antropocentryzmu w perspektywie etyki nowej Petera Singera. Jak pisze autor:

Postanowiłem [...] zinterpretować propozycję Singera jako krytykę metafizycznej (silnie obecnościowej) koncepcji człowieka. [...] To nowe spojrzenie na nową etykę jest opowieścią zawartą w tej książce. To narracja o naszych wyborach moralnych, które zawsze mają charakter jakiegoś filozoficznego namysłu. Osobiście uważam (wbrew Singerowi), że filozofia nie jest sprawą życia i śmierci, tylko czymś o wiele poważniejszym.

Recenzja Prof. Sapeńki

Przegląd Kulturoznawczy opublikował artykuł recenzyjny autorstwa Prof. Romana Sapeńki dotyczący następującej publikacji: Francesca Ferrando, Philosophical Posthumanism, (London–New York–Oxford–New Delhi–Sydney: Bloomsbury Academic, 2019).

Wykład Prof. Kiejzik

Na zaproszenie "Domu Losiewa" w Moskwie prof. Lilianna Kiejzik w dniu 21.11.2019 roku wyglosila wykład pt. «О философах Серебряного века в переписке Георгия и Антона Флоровских (Бердяев, Булгаков, Карсавин, Лосев, Флоренский, Франк)».